Laboratorij za
termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologijeLTTN

VODJA LABORATORIJA
red. prof. dr. Jurij Avsec
javsec.thermomech@um.si

Laboratorij za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije (LTTN) se ukvarja z interdisciplinarnimi problemi  s področij termodinamike, mehanike in elektromagnetnih učinkov. V okviru laboratorija LTTN se izvajajo pedagoške, strokovne in znanstvene aktivnosti.

Dejavnost Laboratorija za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije  je zajeta v naslednjih področjih:

-Termomehanika

-Mehanika tekočin

-Nanotehnologije in mikrotehnologije v energitiki

-Vodikove in metanolove tehnologije

-Toplotni pretvorniki, toplotni prenosniki in masni prenosniki

-Izraba geotermalne energije, bioplina in biomase

-Izraba sončne energije za proizvodnjo električne, toplotne in hladilne energije

-Ogrevalni, hladilni in klimatizacijski sistemi

-Vzdrževanje termoenergetskih naprav

LTTN_bw

EKIPA


Vodja laboratorijared. prof. Jurij Avsecjavsec.thermomeh@um.si

asistentkaUrska Novosel, mag. energ.urska.novosel@um.si

asistentMarko Pirc, mag. energ.

Marko Živič, univ.dipl.str. ing.
RAZISKAVE

1. TERMOMEHANIKA

• izračun termomehanskih lastnosti s statistično in klasično mehaniko,

• uporaba ravnotežne in neravnotežne mehanike za izračun termomehanskih lastnosti,

• nihanja nosilcev, rotorjev, plošč in lupin pod vplivom termičnega polja-trdnostni in mehanski izračuni,

• dinamika strojev in naprav pod vplivom termičnih obremenitev,

• prenosni pojavi, prenos toplote, prenos snovi,

• trdnostni izračuni komponent in sistemov v odvisnosti od temperature

• uporaba drugega zakona termodinamike za optimizacijo energetskih naprav.

• kalorimetrija, merjenje termodinamičnih veličin in uporaba masne spektroskopije v termomehaniki.

2. MEHANIKA TEKOČIN

• merjenje viskoznosti tekočin

• izračun tokovnega in temperaturnega polja v tokovih kapljevin in plinov

• uporaba drugega glavnega zakona termodinamike za izračun tokov

• hitrostna in temperaturna polja v magnetohidrofinamskih tokovih

• hitrostna in temperaturna polja v ferrohidrodinamskih tokovih

• optimiranje cevodov in sistemov za daljinsko ogrevanje (uporaba programov TERMIS in AQUIS)

• dinamično modeliranje cevovodov in nestacionarni pojavi v hidravliki

3. NANOTEHNOLOGIJE IN MIKROTEHNOLOGIJE V ENERGETIKI

• dinamika in nihanja strojev in naprav

• dinamika in nihanja mikronaprav

• nihanja nanocevk-termomehanske lastnosti nanomaterialov

• prenosne lastnosti nanomaterialov

4. VODIKOVE IN METANOLOVE TEHNOLOGIJE

• postopki pridobivanja vodika ali metanola

• stroji na vodik ali metanol

• transport in shranjevanje vodika ali metanola

• ogrevanje in hlajenje s pomočjo vodikovih tehnologij ali metanolovih tehnologij

• postopki pridobivanja bioetanola in biodizla

5. TOPLOTNI PRENOSNIKI, TOPLOTNI PRETVORNIKI IN MASNI PRENOSNIKI

• prenos toplote-prenos snovi

• aplikacija učinkovitega prenosa toplote in prenosa snovi v strojih in napravah

• uporaba drugega zakona termodinamike za optimizacijo tokov

• mikro prenosniki toplote

6. IZRABA GEOTERMALNE ENERGIJE, BIOPLINA IN BIOMASE

• pridobivanje in izraba toplotne energije

• pridobivanje električne energije

• toplotne črpalke

• vplinjanje biomase in proizvodnja biogoriv

• modeliranje termoenergetskih procesov

• modeliranje ORC procesov in KALINA procesov

• kogeneracija, trigenracija, pirolizni postopki

• testiranje biomasnih in bioplinskih peči ter merjenje emisije dimnih plinov

• tetiranje toplotnih črpalk in merjenje COP

7. IZRABA SONČNE ENERGIJE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE, TOPLOTNE IN HLADILNE ENERGIJE

• solarne termoelektrarne, solarna kogeneracija

• preračun paraboličnih, plošnih in vakuumskih solarnih kolektorjev

• absorpcijsko in adsorpcijsko hlajenje s pomočjo sončne energije

• testiranje olarnih kolektorjev

8. OGREVALNI , HLADILNI IN KLIMATIZACIJSKI SISTEMI

• klimatizacijski sistemi

• ogrevalni sistemi

• hladilni sistemi

• toplotne črpalke (kompresorske, absorpcijske, magnetne, akustične, kemijske)

• daljinski sistemi ogrevanja in hlajenja

• daljinski sistemi za klimatizacijo zraka

• oporaba geotermalne energije in sončne energije za ogrevanje in hlajenje

• testiranje oljnih, plinskih in biomasnih peči in merjjenje dimnih plinov

9. VZDRŽEVANJE TERMOENERGETSKIH NAPRAV

• vzdrževanje toplotnih prenosnikov in snovnih prenosnikov

• vzdrževanje cevovodov, plinovodov in sistemov z daljinskim ogrevanjem

• vzdrževanje peči, klimatskih naprav, hladilnih naprav in ogrevalnih naprav

• vzdrževanje toplotnih črpalk

• vzdrževanje gorivnih celic in elektroliznih aparatov

• vzdrževanje motorjev z notranjim zgorevanjem

• vzdrževanje alternativnih energetskih sistemov

• termovizijski pregledi stavb

• merjenje energetske učinkovitosti ogrevalnih naprav

• merjenje emisije dimnih plinov

• merjenje pretokov v cevovodih in toplotnih tokov v daljinski energetiki

OPREMA

Oprema v laboratoriju LTTN

-Kalorimetrične naprave za merjenje termofizikalnih lastnosti

-Oprema za merjenje izkoristkov toplotnih črpalk, solarnih kolektorjev, peči

-Ultrazvočni merilec pretoka

-Merilci vibracij

-Merjenje termodinamičnih lastnosti

-merjenje hrupa, osvetljenosti

 

 

REFERENCE

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KONOVŠEK, Damjan, PRAUNSEIS, Zdravko, AVSEC, Jurij, BERČIČ, Gorazd, POHAR, Andrej, ZAVŠEK, Simon, MEDVED, Milan. Underground coal gasification – the Velenje coal mine energy and economic calculations. Chemical industry & chemical engineering quarterly, ISSN 1451-9372, 2017, str. 1-28, ilustr. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1451-9372/2016%20OnLine-First/1451-93721600042K.pdf, doi: 10.2298/CICEQ160504042K. [COBISS.SI-ID 5975834], [JCR, SNIP]

2. AVSEC, Jurij, WANG, Zhaolin, NATERER, Greg F. Thermodynamic and transport properties of fluids and solids in a Cu-Cl solar hydrogen cycle. Journal of thermal analysis and calorimetry, ISSN 1388-6150. [Print ed.], jan. 2017, vol. 127, issue 1, str. 961-967, doi: 10.1007/s10973-016-5875-y. [COBISS.SI-ID 1024244316], [JCR, SNIP, WoS do 3. 3. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 30. 10. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. STRUŠNIK, Dušan, MARČIČ, Milan, GOLOB, Marjan, HRIBERNIK, Aleš, ŽIVIĆ, Marija, AVSEC, Jurij. Energy efficiency analysis of steam ejector and electric vacuum pump for a turbine condenser air extraction system based on supervised machine learning modelling. Applied energy, ISSN 0306-2619, jul. 2016, vol. 173, str. 386-405, graf. prikazi, doi: 10.1016/j.apenergy.2016.04.047. [COBISS.SI-ID 1024226652], [JCR, SNIP, WoS do 26. 3. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 30. 11. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]

4. STRUŠNIK, Dušan, GOLOB, Marjan, AVSEC, Jurij. Effect of non-condensable gas on heat transfer in steam turbine condenser and modelling of ejector pump system by controlling the gas extraction rate through extraction tubes. Energy conversion and management, ISSN 0196-8904. [Print ed.], oct. 2016, vol. 126, str. 228-246, doi: 10.1016/j.enconman.2016.07.082. [COBISS.SI-ID 19707158], [JCR, SNIP, WoS do 11. 11. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 4. 9. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. PIRC, Marko, AVSEC, Jurij. Cable-aging management program implementation in nuclear power plants = Nadzor staranja električnih kablov v jedrskih elektrarnah. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], aug. 2016, vol. 9, iss. 2, str. 63-81, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024238172]

6. ŽIVIĆ, Marija, GALOVIĆ, Antun, AVSEC, Jurij, HOLIK, Mario. Exergy analysis of a Brayton cycle with variable physical properties and variable composition of working substance. Tehnički vjesnik, ISSN 1330-3651, 2016, vol. 23, no. 3, str. 801-808. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=236165, doi: 10.17559/TV-20160208112755. [COBISS.SI-ID 1024231260], [JCR, SNIP, WoS do 13. 10. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 4. 7. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

7. STRUŠNIK, Dušan, AVSEC, Jurij. Exergoeconomic analysis of the potential exploitation of condensation water vapor waste heat in a thermal power plant using heat pumps. Transactions of FAMENA, ISSN 1333-1124, 2016, vol. 40, spec. issue 1, str. 11-22. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=234782. [COBISS.SI-ID 1024230748], [JCR, SNIP]

8. AVSEC, Jurij, NOVOSEL, Urška. Application of alternative technologies in combination with nuclear energy. Transactions of FAMENA, ISSN 1333-1124, 2016, vol. 40, spec. issue 1, str. 23-32. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=234786. [COBISS.SI-ID 1024231004], [JCR, SNIP]

9. STRUŠNIK, Dušan, AVSEC, Jurij. Artificial neural networking model of district heating energy and exergy mony flows. Energy and buildings, ISSN 0378-7788. [Print ed.], Jan. 2015, vol. 86, pp. 366-375, graf. prikazi, doi: doi:10.1016/j.enbuild.2014.09.075. [COBISS.SI-ID 1024193116], [JCR, SNIP, WoS do 19. 4. 2017: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 28. 1. 2017: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 5]

10. STRUŠNIK, Dušan, AVSEC, Jurij. Artificial neural networking and fuzzy logic exergy controlling model of combined heat and power system in thermal power plant. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], feb. 2015, vol. 80, str. 318-330, graf. prikazi. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544214013449, doi: 10.1016/j.energy.2014.11.074. [COBISS.SI-ID 1024198748], [JCR, SNIP, WoS do 28. 5. 2017: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 7, Scopus do 28. 2. 2017: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 8]

11. NOVOSEL, Urška, ŽVAR, Matjaž, PLOJ, Tomaž, AVSEC, Jurij. An overview of the exploitation of steam in the secondary systems of NPP Krško = Pregled sistemov za odjem pare v sekundarnem krogu NEK. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], sep. 2015, vol. 8, iss. 1, str. 23-33, ilustr. http://www.fe.um.si/images/jet/JET_november_2015-splet.pdf. [COBISS.SI-ID 84579329]

12. NOVOSEL, Urška, AVSEC, Jurij, TRŠELIČ, Ivana, NOVAK, Sonja. The exploitation of ultra-low-enthalpy geothermal energy in an ORC process in combination with RES and a heat pump = Izkoriščanje zelo nizkoentalpijske geotermalne energije v ORC procesu v kombinaciji z OVE in s toplotno črpalko. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], nov. 2015, vol. 8, iss. 3, str. 11-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024221532]

13. AVSEC, Jurij, NOVOSEL, Urška. The application of nanomechanics in energy technologies = Uporaba nanomehanike v energeskih [!] tehnologijah. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], dec. 2015, vol. 8, iss. 4, str. 23-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024224604]

14. STRUŠNIK, Dušan, GOLOB, Marjan, AVSEC, Jurij. Artificial neural networking model for the prediction of high efficiency boiler steam generation and distribution. Simulation modelling practice and theory, ISSN 1569-190X, 2015, vol. 57, str. 58-70, graf. prikazi, doi: 10.1016/j.simpat.2015.06.003. [COBISS.SI-ID 82929921], [JCR, SNIP, WoS do 28. 5. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 27. 1. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]

15. AVSEC, Jurij, MEDVED, Igor. Calculation of thermodynamic properties in solid-liquid, solid-gas and liquid-gas region. V: Thermophysics and mass transfer in materials science and construction, Conference Thermophysics 2015, Nitra, Slovakia, (Advanced materials research, ISSN 1662-8985, vol. 1126). [Stäfa]: Trans Tech Publication, 2015, vol. 1126, str. 1-8, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1126.1. [COBISS.SI-ID 84284417], [SNIP]

tipologija 1.06 -> 1.01

16. TRŠELIČ, Ivana, AVSEC, Jurij. A case study of exergy analysis of waste heat recovery in refrigeration system = Analiza eksergijskih tokov v hladilnem sistemu z izkoriščanjem odpadne toplote. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], May 2014, vol. 7, iss. 2, str. 53-65, graf. prikazi, tabele. http://www.fe.um.si/images/jet/JET-7-2-final.pdf. [COBISS.SI-ID 1024194652]

17. STRUŠNIK, Dušan, MARČIČ, Milan, AVSEC, Jurij. Turbine sealing steam heat recovery with dynamic Stirling engines = Izraba toplote tesnilne pare turbine z dinamičnimi Stirling motorji. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], Aug. 2014, vol. 7, iss. 3, str. 17-34, ilustr. http://www.fe.um.si/sl/jet-opis/jet-on-line.html. [COBISS.SI-ID 81122305]

18. MEDVED, Igor, AVSEC, Jurij, KOVÁČ, Jozef, TRNÍK, Anton. Rigorous results on surface diffusion coefficients near a first-order phase transition. V: FRIEND, D. G. (ur.). Special symposium issue : selected papers of the eighteenth symposium on thermophysical properties, (International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, Volume 35, Issue 9-10, October 2014). New York, N.Y: Plenum Press, 2014, vol. 35, no. 9/10, str. 1853-1862, doi: 10.1007/s10765-013-1431-1. [COBISS.SI-ID 1024131932], [JCR, SNIP, WoS do 16. 12. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 17. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

tipologija 1.08 -> 1.01

19. AVSEC, Jurij. The calculation of specific heats for some important solid components in hydrogen production process based on CuCl cycle. Thermal science, ISSN 0354-9836, 2014, vol. 18, no. 3, str. 823-831, doi: 10.2289/TSCI1403823A. [COBISS.SI-ID 1024180572], [JCR, SNIP, WoS do 28. 9. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 30. 12. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

20. AVSEC, Jurij, MEDVED, Igor. Influence of electromagnetic intermolecular forces on thermodynamic properties. Acta technica Jaurinensis, ISSN 1789-6932, 2013, vol. 6, no. 1, str. 3-9. [COBISS.SI-ID 1024131676]

21. NATERER, Greg F., SUPPIAH, S., STOLBERG, L., LEWIS, M., WANG, Z., DINÇER, İbrahim, ROSEN, Marc A., GABRIEL, K., SECNIK, E., EASTON, E. B., PIORO, I., LVOV, S. N., JIANG, J., MOSTAGHIMI, J., IKEDA, B. M., RIZVI, G., LU, L., ODUKOYA, A., SPEKKENS, P., FOWLER, Michael, AVSEC, Jurij. Progress of international hydrogen production network for the thermochemical Cu-Cl cycle. International journal of hydrogen energy, ISSN 0360-3199. [Print ed.], 24. Jan. 2013, vol. 38, iss. 2, str. 740-759, doi: 10.1016/j.ijhydene.2012.10.023. [COBISS.SI-ID 1024112220], [JCR, SNIP, WoS do 19. 4. 2017: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 17, Scopus do 26. 3. 2017: št. citatov (TC): 25, čistih citatov (CI): 24]

22. PRAUNSEIS, Zdravko, AVSEC, Jurij, MARČIČ, Simon. Fractografic examination of welds strength mismatching = Fraktografska raziskava trdnostno neenakih zvarov. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], may 2013, vol. 6, iss. 2, str. 11-16, ilustr. http://www.fe.um.si/en/jet.html. [COBISS.SI-ID 1024142684]

23. STRUŠNIK, Dušan, AVSEC, Jurij. Using steam as an alternative motive fluid in the existing turbine ejector system of the Ljubljana District Heating Plant = Možnosti napajanja obstoječega ejektorskega sistema turboagregata v Toplarni Ljubljana z alternativno pogonsko paro. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], may 2013, vol. 6, iss. 2, str. 31-47, ilustr. http://www.fe.um.si/en/jet.html. [COBISS.SI-ID 1024142940]

24. PRAUNSEIS, Zdravko, AVSEC, Jurij, MARČIČ, Simon, STROJKO, Renato. Energy renovation of an older house = Energetska prenova starejše hiše. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], May 2013, vol. 6, iss. 2, str. 59-69, ilustr. http://www.fe.um.si/en/jet.html. [COBISS.SI-ID 1024143196]

25. PRAUNSEIS, Zdravko, AVSEC, Jurij, STROJKO, Renato, NOVAK, Sonja. Application and testing of steels for the energy process industry = Uporaba in preizkušanje jekel za energetsko procesno industrijo. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], Aug. 2013, vol. 6, iss. 3, str. 25-34, ilustr. http://www.fe.um.si/en/jet.html. [COBISS.SI-ID 1024154716]

26. PRAUNSEIS, Zdravko, MARČIČ, Simon, AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Computer simulation of a diesel spray ignition and common rail accumulator fuel-injection system = Računalniška simulacija samovžiga dizelskega spreja in vbrizgalnega sistema s skupnim vodom. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], feb. 2012, vol. 5, iss. 1, str. 55-83, ilustr. http://www.fe.uni-mb.si/images/stories/jet/e-jet/jet_5-1.pdf. [COBISS.SI-ID 1024081756]

27. PRAUNSEIS, Zdravko, NOVAK, Sonja, AVSEC, Jurij. The influence of strength mismatching on the fracture properties of heterogeneous joints = Vpliv trdnostne neenakosti na lomne lastnosti heterogenih spojev. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], Nov. 2012, vol. 5, iss. 4, str. 27-35, ilustr. http://www.fe.uni-mb.si/images/stories/jet/e-jet/revija_jet_-_volume_5_-_issue_4_-_november_-_za_internet.pdf. [COBISS.SI-ID 1024118108]

28. NATERER, Greg F., SUPPIAH, S., STOLBERG, L., LEWIS, M., FERRANDON, M., WANG, Z., DINÇER, İbrahim, GABRIEL, K., ROSEN, Marc A., SECNIK, E., EASTON, E. B., TREVANI, L., PIORO, I., TREMAINE, P., LVOV, S. N., JIANG, J., RIZVI, G., IKEDA, B. M., LU, L., KAYE, M. H., SMITH, W. R., MOSTAGHIMI, J., SPEKKENS, P., FOWLER, Michael, AVSEC, Jurij. Clean hydrogen production with the Cu-Cl cycle – Progress of international consortium. Part 1, Experimental unit operations. International journal of hydrogen energy, ISSN 0360-3199. [Print ed.], Dec. 2011, vol. 36, iss. 24, str. 15472-15485, doi: 10.1016/j.ijhydene.2011.08.012. [COBISS.SI-ID 1024057436], [JCR, SNIP, WoS do 20. 4. 2017: št. citatov (TC): 29, čistih citatov (CI): 29, Scopus do 6. 10. 2016: št. citatov (TC): 38, čistih citatov (CI): 37]

29. NATERER, Greg F., SUPPIAH, S., STOLBERG, L., LEWIS, M., FERRANDON, M., WANG, Z., DINÇER, İbrahim, GABRIEL, K., ROSEN, Marc A., SECNIK, E., EASTON, E. B., TREVANI, L., PIORO, I., TREMAINE, P., LVOV, S. N., JIANG, J., RIZVI, G., IKEDA, B. M., LU, L., KAYE, M. H., SMITH, W. R., MOSTAGHIMI, J., SPEKKENS, P., FOWLER, Michael, AVSEC, Jurij. Clean hydrogen production with the Cu-Cl cycle – Progress of international consortium. Part 2, Simulations, thermochemical data and materials. International journal of hydrogen energy, ISSN 0360-3199. [Print ed.], Dec. 2011, vol. 36, iss. 24, str. 15486-15501, doi: 10.1016/j.ijhydene.2011.08.013. [COBISS.SI-ID 1024057180], [JCR, SNIP, WoS do 20. 4. 2017: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 22, Scopus do 24. 1. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

30. AVSEC, Jurij. The vibrations of microbeams and nanotubes. Journal of vibroengineering, ISSN 1392-8716, Dec. 2011, vol. 13, iss. 4, str. 638-645. http://www.jve.lt/Vibro/JVE-2011-13-4/JVE-2011-13-4-675-Avsec.pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 1024074332], [JCR, SNIP, WoS do 6. 3. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 24. 5. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]

31. AVSEC, Jurij, PRAUNSEIS, Zdravko, MARČIČ, Milan. Nonlinear vibrational analysis of diesel valve gear. Journal of vibroengineering, ISSN 1392-8716, Dec. 2011, vol. 13, iss. 4, str. 646-653. http://www.jve.lt/Vibro/JVE-2011-13-4/JVE-2011-13-4-676-Avsec2.pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 1024082780], [JCR, SNIP, WoS do 6. 10. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 6. 7. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

32. AVSEC, Jurij, VIRTIČ, Peter, NATERER, Greg F. Nanofluid and ferrofluid slip flow in rectangular and circular microchannels and minichannels. Przeglęad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 2011, r. 87, nr. 3, str. 5-8. [COBISS.SI-ID 1024048220], [JCR, SNIP, WoS do 10. 4. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 25. 3. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]

33. VIRTIČ, Peter, AVSEC, Jurij. Analysis of coreless stator axial flux permanent magnet synchronous generator characteristics by using equivalent circuit. Przeglęad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 2011, r. 87, nr. 3, str. 208-211. [COBISS.SI-ID 1024047964], [JCR, SNIP, WoS do 5. 6. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 24. 1. 2017: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10]

34. HREN, Gorazd, POTRČ, Iztok, AVSEC, Jurij. Integrated web-based framework for product mechanism simulation. Advanced engineering, ISSN 1846-5900, 2010, year 4, no. 1, str. 25-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024030812]

35. MARČIČ, Milan, AVSEC, Jurij, WENSING, Michael, SCHMIDT, Marcus, LEIPERTZ, Alfred, FETTES, Christian. Calculation and measurements of self-ignition nuclei in diesel combustion. Energy & fuels, ISSN 0887-0624. [Print ed.], 2010, 24, 2, str. 811-820, doi: 10.1021/ef900695w. [COBISS.SI-ID 13778710], [JCR, SNIP, WoS do 5. 3. 2010: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 18. 1. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

36. NATERER, Greg F., SUPPIAH, S., STOLBERG, L., LEWIS, M., WANG, Z., DAGGUPATI, V., GABRIEL, K., DINÇER, İbrahim, ROSEN, Marc A., SPEKKENS, P., LVOV, S. N., FOWLER, Michael, TREMAINE, P., MOSTAGHIMI, J., EASTON, E. B., TREVANI, L., RIZVI, G., IKEDA, B. M., KAYE, M. H., LU, L., PIORO, I., SMITH, W. R., SECNIK, E., JIANG, J., AVSEC, Jurij. Canada’s program on nuclear hydrogen production and the thermochemical Cu-Cl cycle. International journal of hydrogen energy, ISSN 0360-3199. [Print ed.], Oct. 2010, vol. 35, iss. 20, str. 10905-10926, doi: 10.1016/j.ijhydene.2010.07.087. [COBISS.SI-ID 1024027740], [JCR, SNIP, WoS do 20. 4. 2017: št. citatov (TC): 49, čistih citatov (CI): 47, Scopus do 23. 4. 2017: št. citatov (TC): 56, čistih citatov (CI): 53]

37. AVSEC, Jurij, FRÖBA, Andreas Paul, LEIPERTZ, Alfred, MARČIČ, Milan, PREDIN, Andrej. Thermophysical properties of refrigerants theoretical calculations in comparison with data from dynamic light scattering (DLS) = Termofizikalne lastnosti hladil – teoretični izračun v primerjavi z laserskimi metodami. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], Feb. 2010, vol. 3, iss. 1, str. 75-96. [COBISS.SI-ID 1024016476]

38. PREDIN, Andrej, AVSEC, Jurij, HREN, Gorazd. Rain energy as a green energy source? = Energija dežja kot zeleni vir električne energije?. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], Nov. 2010, vol. 3, iss. 4, str. 13-18. http://www.fe.um.si/index.php/sl/jet-opis/jet-on-line.html. [COBISS.SI-ID 1024034396]

39. AVSEC, Jurij. Virial coefficients of higher orders for polar molecules = Virialni koeficienti višjih redov za zelo polarne molekule. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], Nov. 2010, vol. 3, iss. 4, str. 33-46. http://www.fe.um.si/index.php/sl/jet-opis/jet-on-line.html. [COBISS.SI-ID 1024034908]

40. NATERER, Greg F., SUPPIAH, S., LEWIS, M., GABRIEL, K., DINÇER, İbrahim, ROSEN, Marc A., FOWLER, Michael, RIZVI, G., EASTON, E. B., IKEDA, B. M., KAYE, M. H., LU, L., PIORO, I., SPEKKENS, P., TREMAINE, P., MOSTAGHIMI, J., AVSEC, Jurij, JIANG, J. Recent Canadian advances in nuclear-based hydrogen production and the thermochemical Cu-Cl cycle. International journal of hydrogen energy, ISSN 0360-3199. [Print ed.], Apr. 2009, vol. 34, iss. 7, str. 2901 – 2917. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2009.01.090, doi: 10.1016/j.ijhydene.2009.01.090. [COBISS.SI-ID 13048854], [JCR, SNIP, WoS do 20. 4. 2017: št. citatov (TC): 95, čistih citatov (CI): 93, Scopus do 22. 5. 2017: št. citatov (TC): 114, čistih citatov (CI): 111]

41. AVSEC, Jurij, WATANABE, Koichi, MARČIČ, Milan, PREDIN, Andrej. An application of statistical chain theories on thermodynamic properties of binary and ternary hydrocarbon mixtures. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], Feb. 2009, vol. 2, iss. 1, str. 85-102. [COBISS.SI-ID 1024002908]

42. AVSEC, Jurij, NATERER, Greg F., PREDIN, Andrej. Fluid flow in long rectangular minichannels and microchannels. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], June 2009, vol. 2, iss. 2, str. 41-53. [COBISS.SI-ID 1024005212]

43. AVSEC, Jurij, NATERER, Greg F., PREDIN, Andrej. The calculation of thermodynamic properties for hydrochloric and copper compunds in a hydrogen production process. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], Aug. 2009, vol. 2, iss. 3, str. 47-64. [COBISS.SI-ID 1024007516]

44. AVSEC, Jurij. Vibration of beams and rotating shafts under thermal effects. Journal of vibroengineering, ISSN 1392-8716, Dec. 2009, vol. 11, iss. 4, str. 665-675. http://www.jve.lt/Vibro/JVE-2009-11-4/JVE-2009-11-4-511-Avsec.pdf. [COBISS.SI-ID 1024010076], [JCR, SNIP, WoS do 15. 2. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 28. 10. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

45. AVSEC, Jurij, NATERER, Greg F., MARČIČ, Milan. Non-equilibrium statistical mechanics formulation of thermal transport properties for binary and ternary gas mixtures. Archives of Thermodynamics, ISSN 1231-0956, 2008, vol. 29, no. 2, str. 21-46. [COBISS.SI-ID 12483350], [SNIP, Scopus do 21. 2. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]

46. AVSEC, Jurij. The combined analysis of phonon and electron heat transfer mechanism on thermal conductivity for nanofluids. International journal of heat and mass transfer, ISSN 0017-9310. [Print ed.], Sep. 2008, vol. 51, iss. 19/20, str. 4589-4598. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2008.02.030, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2008.02.030. [COBISS.SI-ID 12460566], [JCR, SNIP, WoS do 15. 1. 2017: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 15, Scopus do 21. 12. 2016: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 16]

47. AVSEC, Jurij, PREDIN, Andrej. Vibration nonlinear analysis of diesel valve gear. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], Nov. 2008, vol. 1, iss. 1, str. 21-30. [COBISS.SI-ID 12996630]

48. AVSEC, Jurij, OBLAK, Maks. The calculation of thermal conductivity, viscosity and thermodynamic properties for nanofluids on the basis of statistical nanomechanics. International journal of heat and mass transfer, ISSN 0017-9310. [Print ed.], Oct. 2007, vol. 50, iss. 21/22, str. 4331-4341. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2007.01.064. [COBISS.SI-ID 11502870], [JCR, SNIP, WoS do 12. 3. 2017: št. citatov (TC): 42, čistih citatov (CI): 40, Scopus do 20. 4. 2017: št. citatov (TC): 49, čistih citatov (CI): 46]

49. AVSEC, Jurij, OBLAK, Maks. Thermal vibrational analysis for simply supported beam and clamped beam. V: Vibro-impact systems, 1st International Conference on Vibro-Impact Systems, 20-22 July 2006, Loughborough, UK, (Journal of Sound and Vibration, ISSN 0022-460X, Vol. 308, Issues 3-5, 2007). London: Academic Press, 2007, vol. 308, iss. 3/5, str. 514-525. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2007.04.002. [COBISS.SI-ID 11624470], [JCR, SNIP, WoS do 14. 5. 2017: št. citatov (TC): 33, čistih citatov (CI): 29, Scopus do 20. 4. 2017: št. citatov (TC): 42, čistih citatov (CI): 36]

tipologija 1.06 -> 1.01

50. NATERER, Greg F., TOKARZ, C. D., AVSEC, Jurij. Fuel cell entropy production with ohmic heating and diffusive polarization. International journal of heat and mass transfer, ISSN 0017-9310. [Print ed.], July 2006, vol. 49, iss. 15/16, str. 2673-2683. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.01.009. [COBISS.SI-ID 10339350], [JCR, SNIP, WoS do 11. 8. 2016: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 13, Scopus do 11. 8. 2016: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 13]

51. AVSEC, Jurij, OBLAK, Maks. Analytical calculation of diffusion coefficients and other transport properties in binary mixtures. Journal of thermophysics and heat transfer, ISSN 0887-8722, January-March 2006, vol. 20, no 1, str. 154-158. http://www.aiaa.org/content.cfm?pageid=318. [COBISS.SI-ID 10135062], [JCR, SNIP, WoS do 10. 11. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 20. 10. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0]

52. AVSEC, Jurij, WATANABE, K. A…. Statistical approach to calculate thermodynamic properties for propane. International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, March 2005, vol. 26, no 2, str. 453-470, doi: 10.1007/s10765-005-4508-7. [COBISS.SI-ID 9630486], [JCR, SNIP, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 15. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]

53. AVSEC, Jurij, WATANABE, Koichi. An approach to calculate thermodynamic properties of mixtures including Propane, n-Butane, and Isobutane. International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, Nov. 2005, vol. 26, no 6, str. 1769-1780, doi: 10.1007/s10765-005-8595-2. [COBISS.SI-ID 10086678], [JCR, SNIP, WoS do 12. 3. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 18. 3. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 0]

54. AVSEC, Jurij. The calculation of shear and elastic modulus for solids. Journal of the mechanical behaviour of materials, ISSN 0334-8938, 2005, vol. 16, nos 4/5, str. 325-333. [COBISS.SI-ID 10538774]

55. AVSEC, Jurij, OBLAK, Maks. The optimization of cam profile – the development of NEWCAM and MULTICAM profile. Journal of the mechanical behaviour of materials, ISSN 0334-8938, 2005, vol. 16, nos 4/5, str. 335-343. [COBISS.SI-ID 10539030]

56. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan, WATANABE, Koichi. Study of Lennard-Jones chains for hydrocarbons. Journal of thermophysics and heat transfer, ISSN 0887-8722, April/June 2004, vol. 18, no 2, str. 243-252. [COBISS.SI-ID 8758294], [JCR, SNIP, WoS do 15. 2. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 25. 3. 2014: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1]

57. AVSEC, Jurij, OBLAK, Maks. Thermal conductivity, viscosity and thermal diffusivity calculation for binary and ternary mixtures. Journal of thermophysics and heat transfer, ISSN 0887-8722, July-September 2004, vol. 18, no 3, str. 379-387. [COBISS.SI-ID 8923158], [JCR, SNIP, WoS do 16. 11. 2013: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 28. 11. 2014: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 1]

58. AVSEC, Jurij, WATANABE, Koichi. An application of statistical chain theories on thermodynamic properties of hydrocarbon refrigerants. V: KRIENKE, H. (ur.), BOUBLIK, T. (ur.). Selected papers of the sections ‘Electrolyte solutions and non-electrolyte mixtures including reactive chemical species’ and ‘Molecular simulations of fluids and statistical thermodynamics’, 17th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, Rostock, Germany, 28 July – 2 August 2002, (Journal of molecular liquids, ISSN 0167-7322, Vol. 113, iss. 1-3, p. 1-148 (15 August 2004)). Elsevier, 2009, str. 101-113, doi: 10.1016/j.molliq.2004.02.027. [COBISS.SI-ID 1024003420], [JCR, SNIP, WoS do 17. 1. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 15. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

tipologija 1.08 -> 1.01

59. AVSEC, Jurij. Calculation of transport coefficients of R-32 and R-125 with the methods of statistical thermodynamics and kinetic theories of gas. Archives of Thermodynamics, ISSN 1231-0956, 2003, vol. 24, no. 3, str. 69-82. [COBISS.SI-ID 8354838], [SNIP, Scopus do 16. 2. 2017: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 3]

60. AVSEC, Jurij. Calculation of equilibrium and nonequilibrium thermophysical properties by means of statistical mechanics. Journal of Technical Physics, ISSN 0324-8313, 2003, vol. 44, 2, str. 163-179. [COBISS.SI-ID 8354326]

61. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan, LEIPERTZ, Alfred, FRÖBA, Andreas Paul. Velocity of sound of binary mixture R507 and ternary mixture R404A. Journal of thermophysics and heat transfer, ISSN 0887-8722, Jul./Sept. 2003, vol. 17, no. 3, str. 334-339. [COBISS.SI-ID 8124694], [JCR, SNIP, WoS do 17. 1. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 14. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

62. AVSEC, Jurij, OBLAK, Maks. Calculation of the thermal conductivity of nanofluids containing nanoparticles and carbon nanotubes. V: Seventeenth European conference on thermophysical properties : 5 – 8 September 2005, Bratislava, Slovak Republic, (High Temperatures. High Pressures, ISSN 0018-1544, Vol. 35/36, Issue 6, 2003/2007). London: Pion Limited, 2007, issue 6, vols. 35/36, str. 611-620. http://dx.doi.org/10.1068/htjr142. [COBISS.SI-ID 12054294], [JCR, SNIP, Scopus do 19. 5. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

tipologija 1.08 -> 1.01

63. AVSEC, Jurij, ZGAGA, Franc, MARČIČ, Milan. Calculation of thermophysical and thermochemical properties during hydrocarbon combustion. High Temperatures. High Pressures, ISSN 0018-1544, 2002, vol. 34, no. 5, str. 569-583. http://www.hthpweb.com/php/onlineaccess.phtml?jrnid=ht&page=paper&paperid=844&year=2002&issue=5&fpage=569&lpage=583. [COBISS.SI-ID 7840790], [JCR, SNIP, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 10. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

64. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan, OBLAK, Maks. Valve gear refinement. Journal of mechanical design, ISSN 1050-0472, mar. 2002, vol. 124, str. 86-90. [COBISS.SI-ID 6944534], [JCR, SNIP, WoS do 9. 11. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 14. 10. 2015: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]

65. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Comparison of thermodynamic functions calculated by means of various methods. Journal of Technical Physics, ISSN 0324-8313, 2002, vol. 43, no. 3, str. 309-321. [COBISS.SI-ID 7588886]

66. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Approach for calculating thermophysical properties with the help of statistical thermodynamics. Journal of thermophysics and heat transfer, ISSN 0887-8722, July-September 2002, vol. 16, no. 3, str. 455-462. [COBISS.SI-ID 7293206], [JCR, SNIP, WoS do 15. 2. 2013: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 6. 3. 2015: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 0]

67. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Calculation of elastic modulus and other thermophysical properties for molecular crystals. Journal of thermophysics and heat transfer, ISSN 0887-8722, July-September 2002, vol. 16, no. 3, str. 463-468. [COBISS.SI-ID 7292950], [JCR, SNIP, WoS do 12. 3. 2017: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 15. 2. 2017: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 2]

68. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Calculation of thermodynamic properties for refrigerants. High Temperatures. High Pressures, ISSN 0018-1544, 2001, vol. 33, no. 3, str. 319-327. [COBISS.SI-ID 45376769], [JCR, SNIP, WoS do 12. 7. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 20. 6. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

69. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Calculation of thermophysical properties for solids with application of statistical thermodynamics. Journal of Technical Physics, ISSN 0324-8313, 2001, vol. 42, no 3, str. 327-336. [COBISS.SI-ID 6647574]

70. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. The influence of anisotropic interactions on velocity of sound. V: MEIER, Gerd Emil Alexander (ur.). Short communications in mathematics and mechanics, section 1-24 (additonal issue), Annual Meeting, University of Göttingen, Germany, April 2-7, 2000, (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, ISSN 0946-8463, Vol. 81, suppl. 4). Berlin: Wiley-VCH, 2001, str. S967-968. [COBISS.SI-ID 6824470], [JCR, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

tipologija 1.08 -> 1.01

71. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. The calculation of specific heats for molecular crystals. V: MEIER, Gerd Emil Alexander (ur.). Short communications in mathematics and mechanics, section 1-24 (additonal issue), Annual Meeting, University of Göttingen, Germany, April 2-7, 2000, (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, ISSN 0946-8463, Vol. 81, suppl. 4). Berlin: Wiley-VCH, 2001, str. S991-S992. [COBISS.SI-ID 6823958], [JCR, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

tipologija 1.08 -> 1.01

72. MARČIČ, Milan, AVSEC, Jurij. Simulation of the diesel injection nozzle. V: MEIER, Gerd Emil Alexander (ur.). Short communications in mathematics and mechanics, section 1-24 (additonal issue), Annual Meeting, University of Göttingen, Germany, April 2-7, 2000, (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, ISSN 0946-8463, Vol. 81, suppl. 4). Berlin: Wiley-VCH, 2001, str. S1003-1004. [COBISS.SI-ID 6824214], [JCR, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

tipologija 1.08 -> 1.01

73. MARČIČ, Milan, ZGONIK, Miran, AVSEC, Jurij. Combustion of the diesel fuel spray. V: MEIER, Gerd Emil Alexander (ur.). Short communications in mathematics and mechanics, section 9-25, Annual Meeting, University of Göttingen, Germany, April 2-7, 2000, (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, ISSN 0946-8463, Vol. 81, suppl. 3). Berlin: Wiley-VCH, 2001, str. S505-S506. [COBISS.SI-ID 6268694], [JCR, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

tipologija 1.08 -> 1.01

74. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. The calculation of velocity of sound near the liquid-gas transition. V: MEIER, Gerd Emil Alexander (ur.). Short communications in mathematics and mechanics, section 9-25, Annual Meeting, University of Göttingen, Germany, April 2-7, 2000, (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, ISSN 0946-8463, Vol. 81, suppl. 3). Berlin: Wiley-VCH, 2001, str. S515-S516. [COBISS.SI-ID 6268950], [JCR, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

tipologija 1.08 -> 1.01

75. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Use of quantum field theory in cryogenics. High Temperatures. High Pressures, ISSN 0018-1544, 2000, vol. 32, no. 4, str. 413-421. [COBISS.SI-ID 45248513], [JCR, SNIP, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 21. 1. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

76. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Calculation of the thermodynamical properties in liquid-gas region. Journal of Technical Physics, ISSN 0324-8313, 2000, vol. 41, no 3, str. 241-252. [COBISS.SI-ID 5782550]

77. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Calculation of the speed of sound and other thermophysical properties. Journal of thermophysics and heat transfer, ISSN 0887-8722, January-March 2000, vol. 14, no. 1, str. 39-44. [COBISS.SI-ID 4728854], [JCR, SNIP, WoS do 5. 2. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 6. 4. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

78. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Influence of multipolar and induction interactions on the speed of sound. Journal of thermophysics and heat transfer, ISSN 0887-8722, October-December 2000, vol. 14, no. 4, str. 496-503. [COBISS.SI-ID 5665814], [JCR, SNIP, WoS do 5. 3. 2017: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 13. 2. 2017: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 1]

79. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Valve gear refinement. V: Short communications in mathematics and mechanics, section 1-7, GAMM 99, Annual Meeting, University of Metz, France, April 12-16, 1999, (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, ISSN 0946-8463, Vol. 80, suppl. 2). Berlin: Wiley-VCH, 2000, 80, suppl. 2, str. S501-S502. [COBISS.SI-ID 5297686], [JCR, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 15. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

tipologija 1.08 -> 1.01

80. MARČIČ, Milan, AVSEC, Jurij. The calculation of the hydraulic impact in the diesel high pressure pipes. V: Short communications in mathematics and mechanics, section 8-23, GAMM 99, Annual Meeting, University of Metz, France, April 12-16, 1999, (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, ISSN 0946-8463, Vol. 80, suppl. 3). Berlin: Wiley-VCH, 2000, 80, suppl. 3, str. S651-S652. [COBISS.SI-ID 5298454], [JCR, WoS do 17. 2. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 23. 5. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

tipologija 1.08 -> 1.01

81. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. The application of quantum field theory for Lennard-Jones fluid. V: Short communications in mathematics and mechanics, section 8-23, GAMM 99, Annual Meeting, University of Metz, France, April 12-16, 1999, (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, ISSN 0946-8463, Vol. 80, suppl. 3). Berlin: Wiley-VCH, 2000, 80, suppl. 3, str. S669-S670. [COBISS.SI-ID 5298966], [JCR, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 27. 11. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

tipologija 1.08 -> 1.01

82. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Calculation of thermodynamic functions at the liquid-gas transition. V: Short communications in mathematics and mechanics, section 8-23, GAMM 99, Annual Meeting, University of Metz, France, April 12-16, 1999, (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, ISSN 0946-8463, Vol. 80, suppl. 3). Berlin: Wiley-VCH, 2000, 80, suppl. 3, str. S711-712. [COBISS.SI-ID 5299734], [JCR, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 10. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

tipologija 1.08 -> 1.01

83. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. The calculation of the thermodynamical properties in the liquid-gas region. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207, 1999, vol. 46, št. 3, str. 375-388, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4714262], [JCR, SNIP, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 14. 4. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

84. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Application of statistical thermodynamics in refrigeration. Journal of Technical Physics, ISSN 0324-8313, 1999, vol. 40, št. 2, str. 247-257. [COBISS.SI-ID 4491798]

85. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. The calculation of the phase diagrams in the liquid-gas region. Balkan physics letters, 1997, let. 5, str. 2377-2380. [COBISS.SI-ID 42901505]

1.02 Pregledni znanstveni članek

86. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Optimiranje motorjev – priprava motorja za elektronsko krmiljenje vbrizgavanja = Optimisation of engines – preparation of an engine for electronic injection control. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, 1999, letn. 45, št. 12, str. 563-571. [COBISS.SI-ID 5124886], [JCR, SNIP, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 19. 6. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

1.05 Poljudni članek

87. AVSEC, Jurij. Nanotehnologija – naslednja industrijska revolucija?. Gea, ISSN 0353-782X. [Tiskana izd.], maj 2006, letn. 16, str. 8-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 10373910]

88. AVSEC, Jurij. Gorivne celice – pogon bližnje prihodnosti. Življenje in tehnika, ISSN 0514-017X, nov. 2006, letn. 57, št. 11, str. 73-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 10909206]

89. AVSEC, Jurij. Pet zakonov termodinamike – špekulacija ali resničnost. Življenje in tehnika, ISSN 0514-017X, april 2003, letn. 54, št. 4, str. 67-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 7857686]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

98. AVSEC, Jurij. The calculation of specific heats for some important solid components in hydrogen production process based on CuCl cycle. V: BAN, Marko (ur.), DUIĆ, Neven (ur.), GUZOVIĆ, Zvonimir (ur.). Digital proceedings, 8th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems, September 22-27, 2013, Dubrovnik, (CD Proceedings (Dubrovnik Conference on sustainable development of energy, water and environment systems), ISSN 1847-7178). Dubrovnik, 2013, 11 str. [COBISS.SI-ID 27120935]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

 1. PRAUNSEIS, Zdravko, AVSEC, Jurij. Gradniki v energetiki. Krško: Fakulteta za energetiko, 2012. XII, 174 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6800-09-9. [COBISS.SI-ID 70057473]
 2. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Termotehnika. Krško: Fakulteta za energetiko, 2009. XIII, 272 str., ilustr. ISBN 978-961-6800-00-6. [COBISS.SI-ID 63342849]
 3. MARČIČ, Milan, AVSEC, Jurij. Hladilna tehnika. Popravljena in dopolnjena izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2003. 169 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0571-4. [COBISS.SI-ID 51224321]
 4. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Naloge iz termodinamike. 2. popravljena izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2003. XVII, 307 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0529-3. [COBISS.SI-ID 49271297]
 5. MARČIČ, Milan, AVSEC, Jurij. Hladilna tehnika : [učbenik]. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2001. 164 str, ilustr. ISBN 86-435-0395-9. [COBISS.SI-ID 45917185]
 6. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Naloge iz termodinamike. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 1998. XV, 292 str., ilustr. ISBN 86-435-0250-2. [COBISS.SI-ID 43083521]

2.05 Drugo učno gradivo

 1. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Zbirka nalog iz hladilne tehnike : zbirka rešenih nalog. 2. razš. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-248-051-6. [COBISS.SI-ID 59377153]
 2. OBLAK, Maks, AVSEC, Jurij, GUBENŠEK, Ivan. Dinamika strojev : zbirka rešenih nalog. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 144 str., ilustr. ISBN 86-435-0613-3. [COBISS.SI-ID 52869121]
 3. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Zbirka nalog iz hladilne tehnike : zbirka rešenih nalog. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 1, 83 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0605-2. [COBISS.SI-ID 52624897]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

 1. AVSEC, Jurij, NOVOSEL, Urška. Analiza variant uporabe odpadne toplote za ogrevanje upravne stavbe v podjetju Talum d.d. : študijska naloga. Krško: Fakulteta za energetiko, 2017. 32 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 1024267868]
 2. AVSEC, Jurij, NOVOSEL, Urška, NOVAK, Sonja, ŠPEH, Natalija. Alternativne variante uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo toplote : elektrike in vodika v SAŠA regiji : študijska naloga. Krško: Fakulteta za energetiko, 2016. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024258908]
 3. NEČEMER, Melita, AVSEC, Jurij. Uporaba sončne energije za pogon toplotne črpalke : raziskovalna naloga. Krško: Fakulteta za energetiko, [2016]. [7] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024258652]
 4. TRŠELIČ, Ivana, AVSEC, Jurij. Preračun kondenzatorja toplotne črpalke : projektna naloga : namen: predstavitev teoretičnega preračuna dolžine spirale kondenzatorja. Krško: Fakulteta za energetiko, 2012. 20 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024126300]
 5. AVSEC, Jurij, VIRTIČ, Peter, PREDIN, Andrej, PRAUNSEIS, Zdravko. Proizvodnja biogoriv iz lesnih sekancev iz biomase s pomočjo JE : študijska naloga. Krško: Fakulteta za energetiko, 2011. 132 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024068444]
 6. AVSEC, Jurij, VIRTIČ, Peter, PREDIN, Andrej, HREN, Gorazd, OMERZU, Janko, LENGAR, Igor, NATERER, Greg F.. Vodikove tehnologije : študijska naloga. Krško: Fakulteta za energetiko, 2010. 129 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024027996]
 7. PREDIN, Andrej, VIRTIČ, Peter, VORŠIČ, Jože, PIHLER, Jože, AVSEC, Jurij, HORVAT, Bojan, HREN, Gorazd, USENIK, Janez. Zamenjava plinskih blokov 1-3 : izdelava analiz in študij za projekt. Krško: Fakulteta za energetiko, Inštitut za energetiko, 2010. 2 mapi (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024036956]
 8. BREČEVIĆ, Djani, ZAPUŠEK, Alenka, ROJNIK, Enisa, CERJAK KOVAČEC, Ana, GOLC, Mojca, ŠTURM, Milan, KUNOVAR, Darja, KMETEC, Urša, DOBROVOLJC, Niko, VRSTOVŠEK, Vanja, ŽIVKOVIČ, Živa, RUGELJ, Jernej, ALIČAIČ JARC, Mojca, RADENKOVIĆ, Ratibor, FESTIĆ, Mejra, KAVKLER, Alenka, REPINA, Sebastijan, KNEZ, Rajko, ŽERDIN, Franc, ORGULAN, Andrej, PREDIN, Andrej, AVSEC, Jurij, PIHLER, Jože, ŠTUMBERGER, Gorazd, SEME, Sebastijan, NEMAC, Franko, BLAZNIK, Ivo. Akcijski načrt za doseganje ciljnih deležev končne porabe električne energije iz obnovljivih virov do leta 2020 : 4. fazno poročilo. Ljubljana: Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji: = IREET, 2009. 84 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024014940]
 9. ŠTRANCAR, Simon, PREDIN, Andrej, AVSEC, Jurij, HREN, Gorazd. Novelacija študije Energetski koncept v Občini Brežice : možnosti izrabe geotermalne energije. Maribor: Tehnocenter Univerze, 2009. 75 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024005980

Opravljeni evropski projekti

-Energy2b 2009-20012

-GEOSEE 2012-2014