Prijava

 

Postopek prijave je podrobno opisan v Razpisu za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ na spletni strani https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMS2018.aspx

 

1. Elektronska prijava na naslovu https://studentexchange.um.si do 30. 3. 2021. Podpisano prijavo s prilogami oddate Erasmus+ koordinatorju, doc. dr. Brigiti Ferčec do 15. 3. 2021. Zahtevane priloge:

  • Soglasje o izboru nadomestnega predmeta/priprave na diplomo/magisterija/doktorata. Za vsako učno enoto iz obstoječega programa matične fakultete, ki jo želite nadomestiti, se je potrebno dogovoriti z nosilcem predmeta, ki podpiše soglasje o zamenjavi;
  • Seznam menjanih predmetov matične fakultete;
  • Potrdilo o opravljenih izpitih na matični fakulteti v angleščini (pridobite v referatu).

 

2. Na spletnih straneh izbrane partnerske institucije v tujini preverite, kateri dokumenti in postopki so potrebni za prijavo. Zahtevani dokumenti morajo biti poslani partnerski instituciji v predpisanem roku.

 

Dodatni kriteriji na FE: V primeru, da se na isto institucijo prijavi več študentov kot je razpisanih prostih mest, bo fakulteta določila dodatne kriterije in točkovni sistem za izbiro kandidatov.

 

Pri izbiri kandidatov bo izvedeno točkovanje prijavnic študentov po naslednjih kriterijih:

  • poznavanje jezika v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji instituciji (25 točk);
  • priložen življenjepis v uradnem jeziku države v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji inštituciji (v primeru izvajanja pedagoškega procesa v angleškem jeziku je priložen življenjepis napisan v angleškem jeziku) (20 točk);
  • študijska uspešnost študenta na matični fakulteti, trenutno število ECTS študenta na matični fakulteti na dan prijave (do 20 točk);
  • usklajenost izbranega programa s programom matične fakultete (25 točk);-obštudijske dejavnosti in drugi dosežki na področju študija (10 točk).

 

3. Prošnja za pridobitev Erasmus+ dotacije

 

 Ko študent od univerze gostiteljice iz tujine prejme pismo o sprejemu* (Acceptance Letter) oz. potrjen prijavni obrazec (Application form) in potrjen študijski sporazum (Learnina Agreement Student Mobility for Studies) iz spletne strani https://studentexchange.um.si natisen prošnjo za pridobotev finančne dotacije Erasmus+, jo podpiše in skupaj s potrdili, prejetimi od univerze gostiteljice , pošlje na naslov:

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje

Slomškov trg 15

2000 Maribor.

 

*Pismo o sprejemu boste prejeli s strani partnerske institucije, ko vas bo potrdila tako matična kot partnerska institucija (praviloma 2 do 4 tedne po roku za oddajo prijav na partnerski instituciji).

 

Izpolnitev elektronske prijave

 

Elektronsko prijavo morate izpolniti v celoti, saj drugače prijava ni popolna.

 

Trajanje študija v tujini

 

Študij na partnerski instituciji lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev. Na prijavi zapišite čimbolj natančen datum pričetka in konca študija v tujini. Študijski sporazum (Learning Agreement). V rubriki "študijski sporazum" je potrebno navesti obveznosti, ki jih nameravate opraviti na tuji instituciji.

 

Izbira predmetov na partnerski inštituciji


Za predmete, ki jih želite opravljati na tuji instituciji, morate med predmeti, ki so v predmetniku FE, poiskati ekvivalente/podobne predmete. Na ta način vam FE ob vaši vrnitvi predmete, ki ste jih s pozitivno oceno opravili na tuji instituciji, prizna kot opravljene. Pri zamenjavi predmetov je potrebno za vsak predmet posebej pridobiti soglasje nosilca predmeta na FE o izboru nadomestnega predmeta, ki ga želite opravljati v tujini. V tujini lahko praviloma opravljate le tiste predmete, ki jih morate opraviti na FE v tistem semestru (in letniku), v katerem boste odšli v tujino. Pri odhodu v tujino mora študent pri opravljanju svojih obveznosti zbrati vsaj minimalno število ECTS točk:

  • za 3 mesece študija v tujini mora študent zbrati najmanj 10 ECTS točk;
  • za en cel semester študija v tujini mora študent zbrati najmanj 20 ECTS točk;
  • za dva semestra študija v tujini mora študent zbrati najmanj 40 ECTS točk.


Seznam partnerskih inštitucij FE

 

Seznam po državah (seznam bomo dopolnjevali):

 

Avstrija

 

FHS KUFSTEIN TIROL BILDUNGS - GMBH
Spletna stran: www.fh-kufstein.ac.at

Prosta mesta: 2
Smer/področje: 0713 Electricity and energy

 

Hrvaška

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
(JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK)
Spletna stran: www.unios.hr/incoming-mobility
Prosta mesta: 2
Smer/področje: 0713 Electricity and energy

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Spletna stran: http://international.unizg.hr/international_students/exchange_students

Prosta mesta: 1

Smer/področje: 0710 Engineering and engineering trades

 

Poljska

 

POLITECHNIKA GDANSKA
(GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)
Spletna stran: http://pg.edu.pl
Prosta mesta: 6
Smer/področje: 0713 Electricity and energy

 

POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA
(Czestochowa University of Technology)
Spletna stran: www.pcz.pl/english/student
Prosta mesta: 2
Smer/področje: 0713 Electricity and energy

 

POLITECHNIKA BIALOSTOCKA

(Bialystock University of Technology)

Spletna stran: www.erasmus.pb.edu.pl

Prosta mesta: 8

Smer/področje: 0713 Electricity and energy, 0714 Electronics and automation

 

Romunija

UNIVERSITATEA TEHNICA GEORGHE ASACHI DIN IASI

(Georghe Asachi Technical University of Iasi)

Spletna stran: www.tuiasi.ro

Prosta mesta: 2

Smer/področje: 0713 Electricity and energy

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike