Po kreatvini poti do znanja 2016/2017

 

V okviru Javnega razpisa projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016/2017 je skupina študentov pod vodstvom mentorjev proučevala različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. Prav tako se je v okviru posameznega projekta izvajala medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških in delovnih mentorjev. Kot koordinator je Fakulteta za energetiko izvedla naslednje projekte:

 

- Uvajanje novih trendov energetske učinkovitosti v pogone
- Merilni sistem z brezžičnimi temperaturnimi senzorji
- Optimalno vodenje fotonapetostnih sledilnih sistemov
- Ekonomska in tehnična upravičenost ukrepov energetske sanacije

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v okviru prednostne osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: »10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«, v okviru potrjene operacije: »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«.

 

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015

 

                      

 

 

 

V okviru razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja smo v letu 2015 v inovacijske in razvojne projekte vključili 25 študentov Fakultete za energetiko in jim s tem omogočili lažji prehod od izobraževanja do zaposlitve. Namen Javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj komptetnc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere so študenti v okviru projektnih aktivnosti, ki so potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje in druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Kot koordinator je Fakulteta za energetiko izvedla naslednje projekte:

 

 

"Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete "Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti" ter prednostne usmeritve 1.3. "Štipendijske sheme", v okviru potrjene operacije "Po kreativni poti do praktičnega znanja"

 

 

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike