Orodje za dostopnost

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv izdajatelja kataloga:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

 

Osnovni podatki:
Naslov: Hočevarjev trg 1, 8270 Krško
Telefon: 07-6202-210
Odgovorna oseba: prof. dr. Sebastijan SEME, dekan

Datum prve objave kataloga: 1. 10. 2008
Datum zadnje spremembe: 27. 3. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: 

https://www.fe.um.si/o-fakulteti/podatki-o-fakulteti/katalog-informacij-javnega-znacaja.html 


 

2. Splošni podatki in informacije javnega značaja, s katerimi razpolagamo

 

2.a Podatki o organizaciji 

 

ORGANIGRAM

 

 

 

 

OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI

 

Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru v pravnem prometu zastopa dekan, prof. dr. Sebastijan Seme, ki ga lahko nadomešča prodekan iz vrst visokošolskih učiteljev. Fakulteta za energetiko ima štiri prodekane in sicer:

 • prodekana za izobraževalno dejavnost, prof. dr. Jurija Avsca,
 • prodekana za raziskovalno dejavnost, prof. dr. Bojana Štumbergerja,
 • prodekanico za kakovost in mednarodno sodelovanje, doc. dr. Brigito Ferčec ter
 • prodekanico za študentska vprašanja, Manjo Obreza.

Dekan je po svoji funkciji tudi član Senata Fakultete za energetiko, ki ga sestavlja še 8 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in trije člani iz vrst študentov.

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov, predsednik akademskega zbora je prof. dr. Bojan Štumberger. Seznam zaposlenih pedagoških in raziskovalnih delavcev je na voljo na: https://www.fe.um.si/o-fakulteti/zaposleni-sodelavci.html.

 

Poslovodni odbor članice sestavlja sedem članov in odloča o poslovanju članice, o zadevah materialne narave ter o upravljanju in razpolaganju s sredstvi. V okviru fakultete deluje tudi Študentski svet članice. Vsi navedeni organi fakultete imajo pristojnosti in odgovornosti, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu in Statut Univerze v Mariboru.

V sklopu Fakultete za energetiko delujeta dva inštituta, v okviru inštitutov delujejo posamezni laboratoriji.

Nepedagoški del fakultete v sistemizaciji predstavlja Tajništvo Fakultete za energetiko, ki ga vodi tajnik, Janko Omerzu. V organizacijsko enoto Tajništvo Fakultete za energetiko spadajo tako še Referat za študentske zadeve, Služba za računovodske in finančne zadeve, Knjižnica in Referat za splošne zadeve. Seznam nepedagoških delavcev fakultete je na voljo na https://www.fe.um.si/o-fakulteti/zaposleni-sodelavci/nepedagoski-delavci.html .

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI:

 

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru izvaja naslednje študijske programe: 

 • visokošolski strokovni študijski program Energetika (I. bolonjska stopnja),
 • univerzitetni študijski program Energetika (I. bolonjska stopnja),
 • magistrski študijski program Energetika (II. bolonjska stopnja),
 • doktorski študijski program Energetika (III. bolonjska stopnja).

RAZISKOVALNA DEJAVNOST:

 

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru ima za potrebe izvajanja znanstvenoraziskovalnih dejavnosti trenutno aktivirani dve organizacijski enoti: 

 • Znanstvenoraziskovalni in razvojni inštitut ter
 • Center za univerzitetne študije in raziskave v Velenju.

Predstojnik Znanstvenoraziskovalnega in razvojnega inštituta je prof. dr. Jurij Avsec, predstojnik Centra za univerzitetne študije in raziskave v Velenju je izr. prof. dr. Zdravko Praunseis.

 

V okviru Znanstvenoraziskovalnega in razvojnega inštituta delujejo naslednji laboratoriji: 

 • Laboratorij za energetski management in inženiring
 • Laboratorij za alternativne aero in hidro energetske tehnologije
 • Laboratorij za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije
 • Laboratorij za jedrsko energetiko
 • Laboratorij za virtualni inženiring CADER

V okviru Centra za univerzitetne študije in raziskave v Velenju delujejo naslednji laboratoriji: 

 • Laboratorij za energetske pretvorbe
 • Laboratorij za dinamične sisteme
 • Laboratorij za električne stroje in pogone
 • Laboratorij za aplikativno elektrotehniko
 • Laboratorij za ekologijo in varstvo okolja


KONTAKTNE OSEBE ZA POSAMEZNE ORGANE

 

DEKAN

Kontaktna oseba: Tamara Brečko Bogovčič, tajnica vodstva, tel: 07-6202-210, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

SENAT

Kontaktna oseba: Janko Omerzu, tajnik fakultete, tel: 07-6202-211, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

Zapisniki sej Senata Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru so dostopni na intranetu.

   

AKADEMSKI ZBOR

Kontaktna oseba: Janko Omerzu, tajnik fakultete, tel: 07-6202-211, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

POSLOVODNI ODBOR
Kontaktna oseba: Janko Omerzu, tajnik fakultete, tel: 07-6202-211, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

ŠTUDENTSKI SVET
Kontaktna oseba: Manja Obreza, prodekanica za študentska vprašanja, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojne za posredovanje informacij

 

DEKAN 
Ime in priimek: red. prof. dr. Sebastijan Seme,
Tel07-6202-210
E-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

TAJNIK

Ime in priimek: Janko Omerzu
Tel: 07-6202-211
E-poštaTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

 

NOTRANJI PREDPISI UNIVERZE V MARIBORU 

 

Statut Univerze v Mariboru

Drugi interni akti Univerze v Mariboru so dostopni na naslovu:

um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/

 

DRŽAVNI PREDPISI 

 

Ustava Republike Slovenije

Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030

Zakon o zavodih

Zakon o visokem šolstvu

Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih 

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja 

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o javnih financah

Zakon o računovodstvu

Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Zakon o javnem naročanju 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

Druga veljavna zakonodaja iz posameznih področij dela organa – dostopna na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije.

 

PREDPISI EU 
Povezava na evropski register predpisov

 

2.d Sprejeti in predlagani strateški in programski dokumenti


Poslanstvo in vizija 
Strategija

 

PROGRAMI DELA IN LETNA POROČILA

 

ProgramDelaFEUM-2024.pdf

LetnoPorocilo2023FEUM-PoslovniDel.pdf

LetniProgramDelaFEUM2023.pdf

LetnoPorociloFEUM-2022.pdf

LetniProgramDelaFEUM2022.pdf 

LetnoPorociloFEUM2021.pdf

ProgramDelaFEUM-2021.pdf

LetnoPorociloFEUM-2020

ProgramDelaFEUM2020.pdf

LetnoPorociloFEUM2019.pdf

ProgramDelaFE-2019.pdf

  

Kakovost

 

 

2.e Katalog upravnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev

 

Postopki za vpis v akreditirane študijske programe.

Postopek priznavanja izpitov.

Postopki pri odločanju o pritožbah študentov.
Prošnje študentov, ki se obravnavajo v skladu s Statutom UM na Komisiji za študijske zadeve in Komisiji za znanstvenoraziskovalne zadeve.

 

2.f Seznam evidenc in zbirk podatkov

 

Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).

Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).

Evidenca osebnih kartonov, ki se vodijo za vsakega študenta od vključitve v študij končanja študija oziroma izpisa (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).

Evidence zapisnikov o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).

Evidenca o zaposlenih delavcih (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

Evidenca o stroških dela (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

Evidenca o izrabi delovnega časa (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom (pravna podlaga: Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom).

Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu)

Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu).

Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.

Evidenca o izvolitvah v nazive.

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

 

Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh (http://www.fe.um.si) ob vsakem času.
Informacije so ob predhodni najavi fizično dostopne v prostorih fakultete vsak delavnik med 10.00 in 12.00 uro.
Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve, evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije javnega značaja organa so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu ipd. Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na Univerzi v Mariboru, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena v kolikor bi razkritje podatkov pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali razkritje varstva osebnih podatkov.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 - odl. US, 102/15, 32/16, 7/18, 141/22).
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16, 146/22).

 

4. Stroškovnik

 

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16). Enotni stroškovnik se uporablja od 8. 5. 2016 dalje.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

6. Ažurnost tega dokumenta 


Za ažurnost tega dokumenta je odgovoren tajnik članice, Janko Omerzu.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike