Orodje za dostopnost

Študenti in študentke Univerze v Mariboru se lahko prijavite na poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru. Namen poziva je med študenti Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, inovacijskem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva. 

 

 

Študenti lahko kandidirate za naslednje nagrade:

  • Nagradi Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
  • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
  • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
  • Listino za naj prostovoljca študenta UM.
  • Listino za prispevek k inovacijski dejavnosti študentov UM.

 

Nagrade se podeljujejo študentom I., II. in III. bolonjske stopnje. Študenti lahko kandidirajo za nagrado tako, da v razpisanem roku oddajo vlogo, ki izkazuje vsebinsko skladnost z zahtevanimi merili določenimi v pozivu h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru, študentom, ki upravičuje kandidiranje za eno izmed nagrad Univerze v Mariboru.

 

 

Kandidati vložijo svojo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga pozivu in je dostopen na povezavi, ter obvezno priložijo dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje meril. 

 
 

Za nagrade ne morejo kandidirati posamezniki, ki v času postopka podeljevanja nagrad opravljajo funkcijo: prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, sekretarja Študentskega sveta Univerze v Mariboru, prodekana za študentska vprašanja članice Univerze v Mariboru, oziroma člana organa ali komisije, ki predlaga, ali odloča o podelitvi nagrad.

 

 

Vlogo je treba dostaviti najkasneje do 8. 4. 2024 do 12. ure (datum in ura prispetja) na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

 

 

Vloge, ki ne bodo prispele na zgoraj naveden naslov v predpisanem roku in bodo prispele po poteku tega roka, bodo zavržene kot prepozne.

 

 

Študentski svet Univerze v Mariboru bo o prejetih vlogah odločil do konca meseca aprila 2024 na svoji seji in podal predloge za posamezne nagrade Komisiji za podelitev naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru, ki posreduje predloge za podelitev naslovov, priznanj in nagrad, za katere je sprejela pozitivno mnenje, Senatu Univerze v Mariboru, ki odloči o podelitvi naslovov, priznanj in nagrad.

 

 

Predlogi Študentskega sveta Univerze v Mariboru bodo javno objavljeni na spletnih straneh Študentskega sveta UM, z navedbo imena in priimka kandidatov za posamezno nagrado.

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike