Osnovni cilji


Osnovni cilj doktorskega študijskega programa Energetika je usposabljanje znanstvenikov s področja energetike, ki bodo na tem področju sposobni razvijati in aplicirati novo znanje. Gre torej za najvišji strateški nivo razvojnega in vodstvenega kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva, državne uprave, ministrstva, agencije, ipd., znanstvenih inštitutov ter univerz. Na vsebinskem področju so cilji doktorskega študija Energetike usmerjeni v:

 

 • prepoznavanje, analiziranje in organiziranje energetskih sistemov, posebej za vsako skupino posebej: Alternativni energetski sistemi, Hidroenergetski sistemi, Jedrski energetski sistemi, Splošni energetski sistemi, Termoenergetski sistemi;
 • proučevanje izjemno zahtevnih tehniških in tehnoloških operacij in procesov v organizaciji s poudarkom na upravljanju energetskih sistemov;
 • prepoznavanje, oblikovanje in upoštevanje ekoloških standardov, operacij in aktivnosti v energetskih sistemih;
 • uporabo informacijsko upravljalnih sistemov v energetskih sistemih;
 • poznavanje poslovanja in upravljanja organizacije kot sistema;
 • usposabljanje za poglobljeno znanstvenoraziskovalno delo na interdisciplinarnem področju energetskih sistemov in energetske tehnologije;
 • usposabljanje za stalni študij in razvoj novih znanj.


Na osnovi teh ciljev bodo diplomanti s predvidenim doktorskim študijskim programom dosegli takšno teoretično znanje in tudi njegovo uporabo v praksi, da bodo dosegali tako splošne kot predmetno specifične kompetence.


Splošne kompetence


Diplomanti doktorskega študijskega programa Enegetika v okviru splošnih kompetenc pridobijo zlasti:

 

 • poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov,
 • sposobnost presoje za sprejemanje odločitev v energetskih sistemih in procesih,
 • sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi pri upravljanju energetskih sistemov,
 • sposobnost obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov v energetskih sistemih, procesih in funkcijah,
 • poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki energetskih sistemov in procesov,
 • oblikovanje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem okolju na področju energetike,
 • sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju s poudarkom na izkoriščanju vseh konvencionalnih in alternativnih virov energije,
 • sposobnost obvladanja najmodernejših tehnoloških metod, postopkov in procesov v energetskih procesih,
 • avtonomnost in samozavest v znanstveno-raziskovalnem delu ter poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki energetskih sistemov in procesov,
 • etično refleksijo in globoko zavezanost profesionalni etiki, ki se bo ovrednotil v mednarodnem okolju,
 • kooperativnost in sposobnost delati v skupini,
 • voditi velike strokovne in raziskovalne skupine,
 • vedoželjnost in nagnjenje k usposabljanju za stalni študij,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem okolju,
 • kooperativnost, sposobnost delati v skupini,
 • sposobnost izdelave samostojnih ekspertnih mnenj o delovanju energetskega sistema,
 • razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v razvijanju novega znanja in pri reševanju konkretnih delovnih problemov,
 • razvijanje kritične refleksije,
 • sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju,
 • sposobnost mentorstva mlajšim kolegom v inštitutih, na univerzi, v gospodarski družbi itd.,
 • učinkovitost pri izrabljanju virov, ki so na voljo: lastna ustvarjalna in intelektualna sposobnost, razpoložljiv intelektualni kapital (sodelavci), ostali materialni in nematerialni viri (denar, oprema, prostor in čas).

 

Predmetnospecifične kompetence


V okviru predmetno-specifičnih kompetenc pa diplomanti doktorskega študijskega programa Energetika pridobijo zlasti:

 

 • sposobnost za smiselno reševanje konkretnih delovnih problemov na področju tehnologije energetskih sistemov,
 • sposobnost za stalno reševanje konkretnih delovnih procesov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov,
 • sposobnost razumevanja in umestitve novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline,
 • poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljne discipline,
 • razumevanje sistemskega pristopa,
 • razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
 • intenzivno in stalno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije v energetskih sistemih,
 • intenzivno in stalno uporabo informacijsko upravljavskih sistemov na svojem konkretnem delovnem področju v postopku delovanja in upravljanja energetskega sistema,
 • avtonomno in samozavestno obvladovanje temeljnega znanja,
 • poznavanje sodobnih tehnoloških postopkov, operacij, metodologije in organizacije dela v svojem konkretnem delovnem okolju,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne aplikacije v organizacijah predvsem energetske branže,
 • sposobnost načrtovanja, vodenja in upravljanja velikih investicijskih projektov v razvoju energetskih sistemov (popravilo, razširitev ali gradnja elektrarne),
 • sposobnost sodelovanja z okoljem pri pripravi in izvedbi investicijskih del na področju energetskih sistemov,
 • razreševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih rešitev,
 • odkrivanje novih rešitev za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstveno-raziskovalnega področja,
 • znanja za determiniranje nalog, preučevanje in modeliranje notranjih procesov in odnosov ter optimiranje stanj energetskih sistemov,
 • poznavanje umestitev novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline,
 • poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljne discipline,
 • razumevanje sistemskega pristopa in s tem razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
 • intenzivno in stalno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljavskih sistemov v energetskih sistemih,
 • poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov,
 • samostojno razvijanje novega znanja,
 • reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih rešitev,
 • gradnja in projektiranje energetskih sistemov,
 • odkrivanje novih rešitev za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstveno raziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstveno raziskovalnega področja.
Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike