Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med javno veljavnimi visokošolskimi študijskimi programi iste stopnje.

Po Merilih za prehode med študijskimi programi se lahko v študijski program 3. stopnje Energetike vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje in študenti študijski programov za pridobitev doktorata znanosti (sprejetih pred 11. 6. 2004) s področja energetike in sorodnih študijskih področij strojništvo, gradbeništvo, elektrotehnika, računalništvo, matematika, fizika, kemijska tehnologija, mehatronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi.

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:
•    izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 3. stopnja Energetika,
•    prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
•    se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Energetika lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
a)    študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004 in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS;
b)     študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS.


Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se kandidate izbere glede na povprečno oceno izpitov na dosedanjem študijskem programu.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike