Splošno o programu


Cilj doktorskega študijskega programa je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju energetike s širokim naravoslovnim znanjem, ki daje perspektivo razumevanje dogajanj in trendov v svetu, poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev na področju energetike. Usposobljeni strokovnjaki bodo poleg razvijanja novih znanj usposobljeni tudi za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja ter razvijanje kritične refleksije.

Trajanje študija
Doktorski študijski program 3. stopnje Energetika traja tri leta.
Študent študij zaključi, ko zbere 180 ECTS.

Strokovni naslov
doktor znanosti
doktorica znanosti
okrajšano za oba: dr., Ime Priimek

Šolnina
Šolnina v posameznem študijskem letu je določena z veljavnim Cenikom UM za posamezno študijsko leto.

Potek študija na študijskem programu 3. stopnje
Po vpisu v študijski program 3. stopnje študent skupaj s potencialnim mentorjem izpolni obrazec z naslovom Vloga za potrditev poteka študija na študijskem programu 3. stopnje Energetikia. V obrazcu študent v soglasju s potencialnim mentorjem navede delovni naslov naloge, določi morebitnega potencialnega somentorja ter določi izbirne predmete in predmet v okviru katerega bo opravljal Seminar.VPIS 2017/2018


Informacije o prijavnih rokih in prijavno-sprejemnem postopku bodo objavljene tukaj.
V nadaljevanju pa vam posredujemo nekaj dodatnih navodil za oddajo prijave za vpis v 1. oz. 2. letnik:

Dodatna navodila za vpis v 1. letnik
S prijavo za vpis morate oddati ustrezna dokazila o končanem dosedanjem visokošolskem izobraževanju: to je overjena fotokopija diplome univerzitetnega študijskega programa sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. overjena fotokopija diplome študijskega programa 2. stopnje oz. overjeni fotokopiji diplom visokošolskega strokovnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 in študijskega programa za pridobitev specializacije.

Dodatna navodila za vpis v 2. letnik
S prijavo za vpis morate oddati ustrezna dokazila o končanem dosedanjem visokošolskem izobraževanju: to je overjena fotokopija diplome magistrskega študijskega programa sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. overjeni fotokopiji diplom univerzitetnega študijskega programam sprejetega pred 11. 6. 2004 in študijskega programa za pridobitev specializacije.

Priporočilo
Skladno s 136. a členom Statuta Univerze v Mariboru je priporočljivo, da kandidat pred vpisom naveže stik s potencialnim mentorjem in ima izdelan osnutek teme doktorske disertacije ali izbrano ožje področje, na katerem namerava doktorirati.


Objave

NAPOVED OBJAVE JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – GENERACIJA 2017


18. 7. 2017
Obveščamo vas, da bo Univerza v Mariboru najkasneje v prvi polovici meseca avgusta 2017 na svoji spletni strani objavila »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017«. Razpis bo namenjen študentom, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija, ki še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje, in ki iz javnih sredstev še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne.

 

Več informacij lahko dobite tukaj.

 

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVENSKIM DOKTORANDOM IN MLADIM DOKTORJEM ZNANOSTI

 

3.2.2017
S programom neodvisnih denarnih podpor Svetovne federacije znanstvenikov (World Federation of Scientists) v Sloveniji od leta 2002 dalje upravlja Slovenska znanstvena fundacija. V dogovoru s Federacijo je letno razpisanih do 10 štipendij v trajanju od 6 do 12 mesecev. Več informcij najdete tukaj. Rok za oddajo vlog na razpis je 24. februar 2017.

 

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov UM

 

13.10.2016
Objavljamo »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2016«. Univerza v Mariboru na podlagi sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 4300-135/2016/79 z dne 11. 10. 2016 objavlja Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2016. Javni razpis je namenjen sofinanciranju študija po javnoveljavnih doktorskih študijskih programih tretje stopnje na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.
Več v razpisnem besedilu, ki je objavljeno na: http://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-DR-studij-2016.aspx.
Rok za prijavo: najkasneje do 20. 10. 2016 do 12. ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, SI-2000 Maribor.

 

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVENSKIM DOKTORANDOM IN MLADIM DOKTORJEM ZNANOSTI IZ NACIONALNEGA PROGRAMA SVETOVNE FEDERACIJE ZNANSTVENIKOV


6.11.2015
Ustanova Slovenska znanstvena fundacija (SZF) in Svetovna federacija znanstvenikov (WFS) razpisujeta deset štipendij v trajanju od 6 do 12 mesecev. Štipendisti postanejo tisti slovenski doktorandi oz. mladi doktorji znanosti, ki raziskovalno delujejo na področju t.i. planetarnih nujnosti, med katere spada tudi pridobivanje in oskrba z energijo. O teh nujnostih, ki jih je potrebno raziskovati, se zainteresirani lahko seznanijo na spletnih straneh Federacije oz. njenega svetovnega laboratorija. Rok za oddajo vlog na razpis je 4. december 2015. Besedilo razpisa lahko preberete tukaj.

 

ŠTIPENDIRANJE OZ. SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNEGA SODELOVANJA DOKTORSKIH ŠTUDENTOV V TUJINI


3.1.2014
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je dne 4.10.2013 objavil javni razpis Štipendiranje oz. sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini . Sofinancirajo se stroški neprekinjenega 3 do 8 mesečnega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letih 2013 in 2014, in sicer:
A. doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec,
B. doktorskih študentov s statusom študenta.
Rok za prijavo je najkasneje do vključno 27.6.2014 oz. do porabe sredstev.

 

Doktorski študij - od študija k raziskovanju in naprej
10.2014obvestila.html

Doktorski konzorcij IC3K 2014, oktober (Rim, Italija)
8.2014

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike