Predmetnik

Doktorski študijski program Energetika

 

 

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Sebastijan Seme

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

Splošno o programu

Cilj doktorskega študijskega programa je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju energetike s širokim naravoslovnim znanjem, ki daje perspektivo razumevanje dogajanj in trendov v svetu, poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev na področju energetike. Usposobljeni strokovnjaki bodo poleg razvijanja novih znanj usposobljeni tudi za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja ter razvijanje kritične refleksije.

 

 

Trajanje študija
Doktorski študijski program 3. stopnje Energetika traja tri leta.
Študent študij zaključi, ko zbere 180 ECTS.

 

 

Strokovni naslov
doktor znanosti
doktorica znanosti
okrajšano za oba: dr., Ime Priimek

 

 

Šolnina
Šolnina v posameznem študijskem letu je določena z veljavnim Cenikom UM za posamezno študijsko leto.

 

 

Potek študija na študijskem programu 3. stopnje

(26. redna Seja Senata FE UM, 15. 5. 2019)

Poudarek doktorskega študijskega programa je predvsem na individualnem raziskovalnem delu pod vodstvom in s sodelovanjem mentorja. Potek/idejna zasnova (okvirni program) doktorskega študijskega programa 3. stopnje je določen na podlagi akreditiranega študijskega programa, Statuta Univerze v Mariboru in Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru (v nadaljevanju Pravilnik). Prva dva letnika sta študijska, kjer študenti poslušajo obvezne in izbirne učne enote, ki jih zaključijo z ustreznim preverjanjem znanja.

 

Obvezne učne enote študentom doktorskih študijskih programov posredujejo temeljna in splošna znanja za uporabo znanstvenih metodologij in najzahtevnejših analitskih pristopov. Izbirne učne enote programa omogočajo študentom, da si pridobijo dodatna znanja s posameznega področja. 

 

Kandidat za doktorskega študenta ima pred vpisom praviloma izbranega delovnega mentorja, definirano ožje področje, v okviru katerega namerava raziskovati, in izdelan okvirni program doktorskega študija (priloga 1 – Okvirni program doktorskega študija na ŠP 3. stopnje Energetika). V okvirnem programu mora študent v soglasju s predvidenim delovnim mentorjem določiti tudi morebitnega delovnega somentorja, in izbirne učne enote. Ob soglasju Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju KZRZ FE UM) je vloga potrjena.

 

Ob soglasju predvidenega delovnega mentorja in potrditvi organov Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru se nabor izbirnih učnih enot lahko izoblikuje tudi iz nabora predmetov podiplomskih študijev drugih fakultet.

 

Če kandidat za doktorskega študenta ob vpisu nima izbranega delovnega mentorja, se ga na to pisno opozori. Če doktorski študent vztraja pri vpisu, mu ob vpisu na študijski program KZRZ FE UM ali vodja doktorskega študijskega programa izmed nosilcev učnih enot določi delovnega mentorja (ob soglasju tega delovnega mentorja). 

 

Preberite več v: Potek študijskega programa 3. stopnje Energetika (DR) (velja od 19/20 dalje)

Povezava do obrazca -> Okvirni program doktorskega študija  -> DOKTORSKI ŠTUDIJ

 

Potek študija na ŠP 3. stopnje Energetika (DR)_do 18/19

 

 

Spremljanje napredka doktorskega študenta pri študiju

(Pravilnik o doktorskem študiju na UM, 16. člen)

Doktorski študent in mentor vsako leto najkasneje do 15. septembra pisno poročata vodji doktorskega študijskega programa o opravljanju študijskih obveznosti in znanstvenoraziskovalnem delu ter njegovem napredku na obrazcu Letno poročilo doktorskega študenta in (potencialnega) mentorja študentu o napredku na doktorskem študiju -> DOKTORSKI ŠTUDIJ.

 

Vodja doktorskega študijskega programa najkasneje do 25. septembra preveri letna poročila o sprotnem spremljanju napredka doktorskih študentov. Če na podlagi poročil ali kako drugače zazna težave na strani doktorskega študenta ali mentorja, ki jih sam ne more rešiti, posreduje problematiko v obravnavo in reševanje pristojni komisiji članice.

 

Če je letno poročilo mentorja o napredku doktorskega študenta pri opravljanju obveznosti negativno, mora mentor z njim predhodno seznaniti doktorskega študenta, ki ima pravico napisati ločeno poročilo. Vodja doktorskega študijskega programa poročilo mentorja in poročilo doktorskega študenta posreduje pristojni komisiji članice v nadaljnji postopek, razen ko je doktorski študent skupaj s svojim poročilom o napredku podal pisno izjavo, da na lastno željo začasno prekinja doktorski študij. Če pristojna komisija članice potrdi negativno poročilo mentorja, je lahko to skupaj z manjkajočimi ECTS razlog, da doktorski študent ne napreduje v višji letnik.

 

 

Doktorska disertacija

Navodila za prijavo teme in pripravo doktorske disertacije so objavljena tukaj.

 

 

VPIS 2021/2022


Informacije o prijavnih rokih in prijavno-sprejemnem postopku so objavljene tukaj.
V nadaljevanju pa vam posredujemo nekaj dodatnih navodil za oddajo prijave za vpis v 1. oz. 2. letnik:

a) dodatna navodila za vpis v 1. letnik
S prijavo za vpis morate oddati ustrezna dokazila o končanem dosedanjem visokošolskem izobraževanju: to je overjena fotokopija diplome univerzitetnega študijskega programa sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. overjena fotokopija diplome študijskega programa 2. stopnje oz. overjeni fotokopiji diplom visokošolskega strokovnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 in študijskega programa za pridobitev specializacije.

b) dodatna navodila za vpis v 2. letnik
S prijavo za vpis morate oddati ustrezna dokazila o končanem dosedanjem visokošolskem izobraževanju: to je overjena fotokopija diplome magistrskega študijskega programa sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. overjeni fotokopiji diplom univerzitetnega študijskega programam sprejetega pred 11. 6. 2004 in študijskega programa za pridobitev specializacije.

Opozorilo
Skladno z 12. členom Pravilnika o doktorskem študiju na UM ima kandidat za doktorskega študenta praviloma pred vpisom izbranega delovnega mentorja, definirano ožje področje, v okviru katerega namerava raziskovati in izdelan okvirni program doktorskega študija. Če kandidat za doktorskega študetna ob vpisu nima izbranega delovnega mentorja, se ga na to pisno opozori. Če doktorski študent vztraja pri vpisu, mu ob vpisu na študijski program, komisija, pristojna za doktorski študij, ali vodnja doktorskega študijskega programa izmed nosilcev učnih enot določi delovnega mentorja (ob soglasju tega delovnega mentorja).

 


Nabor izbirnih učnih enot v študijskem letu 2021/2022

Skladno z 9. členom Pravilnika o doktorskem študiju na UM članica pred potrditvijo razpisa za vpis za naslednje študijsko leto preveri znanstveno aktivnost nosilcev. Za študijsko leto 2021/2022 FE UM objavlja naslednji nabor izbirnih učnih enot. za študijsko leto 2021/2022.

 


Objave

OBJAVLJEN Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2020/2021

28. 7. 2021

Na spletni strani Univerze v Mariboru je objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov

Univerze v Mariboru – študijsko leto 2021/2022.

Razpis je objavljen tudi v angleški različici.

 

OBJAVLJEN Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2020/2021

16. 7. 2020

Na spletni strani Univerze v Mariboru je objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov

Univerze v Mariboru – študijsko leto 2020/2021

Razpis je objavljen tudi v angleški različici.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike