Cilji


Osnovni cilj magistrskega študija Energetika je izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave s področja energetike. Gre za kadre, ki morajo stalno obvladovati in razreševati razvojna vprašanja svojega področja in biti sposobni implementirati jih v optimalno delovanje svoje organizacije kot energetskega sistema. Na vsebinskem področju so cilji študija usmerjeni v:

 • prepoznavanje, analiziranje in organiziranje energetskih sistemov, posebej za vsako skupino posebej: hidroenergetske, termoenergetske in jedrske energetske sisteme,
 • proučevanje najzahtevnejših tehničnih in tehnoloških operacij in procesov v organizaciji s poudarkom na upravljanju energetskih sistemov,
 • prepoznavanje in upoštevanje ekoloških standardov, operacij in aktivnosti v energetskih sistemih,
 • uporabo informacijsko upravljalnih sistemov v energetskih sistemih,
 • poznavanje poslovanja in upravljanja organizacije kot sistema,
 • usposabljanje za poglobljeno znanstvenoraziskovalno delo na interdisciplinarnem področju energetskih sistemov in energetske tehnologije,
 • usposabljanje za nadaljnji (doktorski) študij.


Na osnovi teh ciljev bodo diplomanti s predlaganim predvidenim študijskim programom dosegli takšno teoretično znanje in njegovo uporabo v praksi, da bodo s predlaganim študijskim programom dosegali tako splošne kot predmetno specifične kompetence.


Splošne kompetence


Splošne kompetence, ki jih diplomanti študijskega programa 2. stopnje ENERGETIKA pridobijo so:

 • sposobnost strokovne analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v energetskih sistemih, procesih in funkcijah,
 • sposobnost presoje za sprejemanje odločitev v energetskih sistemih in procesih,
 • sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi pri upravljanju energetskih sistemov,
 • sposobnost obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov v energetskih sistemih, procesih in funkcijah,
 • sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju s poudarkom na izkoriščanju vseh konvencionalnih in alternativnih virov energije,
 • sposobnost obvladanja najmodernejših tehnoloških metod, postopkov in procesov v energetskih procesih,
 • avtonomnost in samozavest v strokovnem delu,
 • etično refleksijo in globoko zavezanost profesionalni etiki, ki se bo ovrednotila v mednarodnem okolju,
 • kooperativnost in sposobnost delati v skupini,
 • voditi strokovne skupine,
 • nagnjenje k usposabljanju za nadaljnji študij.
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne aplikacije v organizacijah predvsem energetske branže,
 • sposobnost izdelave samostojnih ekspertnih mnenj o delovanju energetskega sistema,
 • sposobnost načrtovanja, vodenja in upravljanja velikih investicijskih projektov v razvoju energetskih sistemov (popravilo, razširitev ali gradnja elektrarne),
 • sposobnost sodelovanja z okoljem pri pripravi in izvedbi investicijskih del na področju energetskih sistemov,
 • avtonomno in samozavestno obvladovanje temeljnega znanja.

 

Predmetnospecifične kompetence


Predmetnospecifične kompetence, ki jih diplomanti študijskega programa 2. stopnje ENERGETIKA pridobijo so:

 • sposobnost za smiselno reševanje konkretnih delovnih problemov na področju tehnologije energetskih sistemov,
 • sposobnost za stalno reševanje konkretnih delovnih procesov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov,
 • sposobnost razumevanja in umestitve novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline,
 • poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljne discipline,
 • razumevanje sistemskega pristopa,
 • razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
 • razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih delovnih problemov,
 • intenzivno in stalno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije v energetskih sistemih,
 • intenzivno in stalno uporabo informacijsko upravljavskih sistemov na svojem konkretnem delovnem področju v postopku delovanja in upravljanja energetskega sistema,
 • poznavanje sodobnih tehnoloških postopkov, operacij, metodologije in organizacije dela v svojem konkretnem delovnem okolju,
 • poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki energetskih sistemov in procesov,
 • oblikovanje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem okolju na področju energetike.
 • gradnja in projektiranje energetskih sistemov.
Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike