V študijski program 2. stopnje Energetika se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 

  1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 0311-Ekonomija; 0413-Poslovanje in upravljanje, menedžment; 05-Naravoslovje, matematika in statistika; 06-Informacijske in komunikacijske tehnologije; 07-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 0810-Kmetijstvo; 1022-Varnost in zdravje pri delu; 1041-Transport.
  2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij kot so določeni v 1. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 17 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: VODENJE SISTEMOV, HIDRAVLIČNI ENERGETSKI SISTEMI I, ENERGETIKA IN VAROVANJE OKOLJA.
  3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0311-Ekonomija; 0413-Poslovanje in upravljanje, menedžment; 05-Naravoslovje, matematika in statistika; 06-Informacijske in komunikacijske tehnologije; 07-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 0810-Kmetijstvo; 1022-Varnost in zdravje pri delu; 1041-Transport.
  4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določeni v 3. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 17 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: VODENJE SISTEMOV, HIDRAVLIČNI ENERGETSKI SISTEMI I, ENERGETIKA IN VAROVANJE OKOLJA.
  5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0311-Ekonomija; 0413-Poslovanje in upravljanje, menedžment; 05-Naravoslovje, matematika in statistika; 06-Informacijske in komunikacijske tehnologije; 07-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 0810-Kmetijstvo; 1022-Varnost in zdravje pri delu; 1041-Transport. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
  6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določeni v 5. točki. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 44 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
  7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0311-Ekonomija; 0413-Poslovanje in upravljanje, menedžment; 05-Naravoslovje, matematika in statistika; 06-Informacijske in komunikacijske tehnologije; 07-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 0810-Kmetijstvo; 1022-Varnost in zdravje pri delu; 1041-Transport. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
  8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih kot so določeni v 7. točki. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 44 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa


Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Energetika upošteva uspeh predhodnega študija:

- povprečna ocena brez diplomskega dela - 80 %

- ocena diplomskega dela - 20 %

 

Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Energetika upošteva 100% upošteva povprečna ocena študija.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike