Predmetnik 

Magistrski študijski program Energetika

 

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Jurij Avsec

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

Splošno o programu

Študijski program 2. stopnje Energetika je nadgradnja študijskega programa 1. stopnje (UN) Energetika. Študenti bodo poglobili znanje na širšem strokovnem področju, usposobili se bodo za: iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

 


Trajanje študija

Magistrski študijski program Energetika traja dve leti (4 semestre).
Študent študij zaključi, ko zbere 120 ECTS.

 


Strokovni naslov
magister inženir energetike
magistrica inženirka energetike,
okrajšano za oba: Ime Priimek, mag. inž. energ.

 


Šolnina

Redni študij je brezplačen za državljane Republike Slovenije in državljane držav članice EU.

Šolnine za redni študij prav tako ne plačajo:

  • državljani Švice, Liechtensteina, Islandije, Norveške,
  • tuji državljani s stalnim bivališčem v RS, ki so samo oziroma starši/skrbniki rezidenti RS za davčne namene in osebe s priznano mednarodno zaščito ter prosilci za mednarodno zaščito,
  • Slovenci brez slovenskega državljanstva, štipendisti Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS,
  • državljani držav, s katerimi ima RS sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma vzajemnosti (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija).

 

Šolnina se zaračuna:

- državljanom držav, ki niso članice EU (razen držav, naštetih v prejšnjem odstavku) in

- za izredni študij.

 

Višina šolnine za naslednje študijsko leto je znana v mesecu juniju in je enaka šolnini za izredni študij za državljane RS. Šolnino kandidati plačajo ob vpisu na fakulteto. Cenik za posamezno študijsko leto je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru (povezava Študij na UM/Financiranje).

 

 


VPIS 2022/2023

Informacije o prijavnih rokih in prijavno-sprejemnem postopku so objavljene tukaj.
V nadaljevanju pa vam posredujemo nekaj dodatnih navodil za oddajo prijave za vpis v 1. oz. 2. letnik:


a) dodatna navodila za vpis v 1. letnik
S prijavo za vpis morate oddati ustrezna dokazila o končanem dosedanjem visokošolskem izobraževanju: to so ali overjene fotokopije diplome 1. stopnje oz. overjena fotokopija visokošolskega strokovnega študijskega programa (sprejetega pred 11. 6. 2004) ali overjene fotokopije diplome univerzitetnega študijskega programa (sprejetega pred 11. 6. 2004) ali overjena fotokopija diplome visokošolskega strokovnega študijskega programa (sprejetega pred 11. 6. 2004) +overjena fotokopija diplome specialističnega študijskega programa (sprejetega pred 11. 6. 2004).

Pomembno:
Kandidati, ki so zaključili študijski program 1. stopnje oz. visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 + specialistični študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z neustreznih strokovnih področij, morajo še pred vpisom v študijski program opraviti študijske obveznost v obsegu 17 ECTS in sicer naslednjih učnih enot:

 


Za literaturo in nadaljnja navodila za opravljanje diferencialnega izpita kontaktirajte nosilca/izvajalca:
- Vodenje sistemov, red. prof. dr. Peter Virtič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;
- Hidravlični energetski sistemi I, red. prof. dr. Andrej Predin, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;
- Energetika in varovanje okolja, doc. dr. Ivan Žagar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ko boste e-pošto naslavljali na nosilca, kopijo e-pošte vedno pošljite še v referat za študentske zadeve FE UM na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in na prodekana za izobraževalno dejavnost: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 


b) dodatna navodila za vpis po merilih za prehode (2. letnik)
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, pri čemer se mu nekatere obveznosti lahko priznajo, določijo pa se mu nove obveznosti, ki jih mora opraviti, da lahko konča študij po novem programu. V skladu z merili za prehode lahko prehajajo le študenti in ne diplomanti, izjema so le diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti, sprejetih pred 11. 6. 2004, katerih prehodi so urejeni v 16. členu ZVIS-E.

Po merilih za prehode lahko študentje v isti ali višji letnik razpisanih študijskih programov prehajajo v primeru, ko nov študijski program ob zaključku študija zagotavlja primerljive kompetence in ko se po kriterijih za priznavanje lahko študentu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

S prijavo za vpis morate oddati ustrezna dokazila o dosedanjem visokošolskem izobraževanju: to je original potrdilo o opravljenih obveznostih predhodnega študija ter s strani visokošolskega zavoda predhodnega študija potrjene učne načrte opravljenih obveznosti (predmetov) predhodnega študija ter Informativni obrazec za izbiro izbirnih učnih enot (novnici).

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike