Orodje za dostopnost

ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

 

 

 

VPIS V 1. LETNIK

 

Prijavni roki

a) 1. prijavni rok: 17. februar do 27. marec 2023.

b) 2. prijavni rok: 21. do 25. avgust 2023.

c) Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 22. do 25. september 2023.

 

 

Kdo lahko odda prijavo v prvem prijavnem roku?

Prijavo v prvem prijavnem roku lahko oddajo:

- Državljani/-ke Republike Slovenije in državljani/-ke držav članic Evropske unije ter Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva.

- Državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/-e ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti RS za davčne namene.

- Osebe s priznanim statusom mednarodne ali začasne zaščite in prosilci/-ke za mednarodno
ali začasno zaščito.

 

Po zaključku posameznega prijavnega roka spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.

Kandidati/-ke naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni/-e, da izpolnjujejo oziroma bodo izpolnjevali/-e pogoje za vpis v posamezni študijski program, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

 

Kandidati/-ke lahko v prvem in drugem prijavnem roku po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali/-e pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat/-ka uvrščen/-a v prvega, za katerega bo izpolnil/-a vse pogoje. 

 

 

Kako se prijavim (način prijave)?

Prijavo za vpis kandidat/-ka odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/:

- bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico),

- bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali

- uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

 

Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.

 

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2023/2024 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6. točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko prek portala eVŠ.


Kot pravočasna se upošteva prijava,

ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka določenega z razpisom (za prvi prijavni rok velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ 27. 3. 2023).

 

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

 

 

Obvezne priloge/dokazila

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Kandidati/-ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ.

 

Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo .

 

Kandidati/-ke, ki morajo poslati priloge k prijavi, jih priložijo elektronsko preko portala eVŠ visokošolskim prijavno-informacijskim službam. Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat/-ka odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do roka, navedenega v razpisu za vpis. Kandidati/-ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča.

 

Podrobnejša navodila (pisna in video) za oddajo prilog na spletnem portalu eVŠ so dostopna na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-i.-stopnjo.

 

 

Kandidate/-ke, ki izpolnjevanje vpisnih pogojev izkazujejo z opravljenim tujim srednješolskim izobraževanjem, obveščamo, da je njihovo dokazilo o zaključeni izobrazbi predmet priznavanja po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12). Elektronska prijava za vpis je v tem primeru tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Obrazec se odda v eVŠ na spletnem portalu: https://portal.evs.gov.si/prijava/ .  

 

Kandidati/-ke, ki bodo oddali/-e nepopolno prijavo za vpis oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bodo individualno dodatno obveščeni/-e o zahtevi in roku za dopolnitev vloge pisno ali elektronsko preko portala eVŠ. Šteje se, da je dokument kandidatu/-ki vročen drugi delovni dan po dnevu objave dokumenta na portalu eVŠ oziroma peti delovni dan v primeru odpreme po pošti.


Seznam zahtevanih dokazil*, ki jih je treba priložiti prijavi za vpis in vlogi za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, je naveden v prilogi 4 tega razpisa. Zahtevana dokazila se predložijo na portalu eVŠ najkasneje do roka za dopolnitev. Kasnejše dopolnitve in spremembe niso možne. Šteje se, da so dokumenti oddani pravočasno tudi, če so oddani priporočeno na pošti najkasneje na dan, ko se izteče rok za dopolnitev.

 

*Zahtevana dokazila za kandidate, ki so srednješolsko izobraževanje zaključili v tujini:

- zaključno spričevalo (diploma/ matura) – original + prevod sodnega tolmača v slovenski ali angleški jezik (prevoda ni treba prilagati za listine v naslednjih jezikih: angleščina, hrvaščina ter bosanščina in srbščina, če je pisava listine v latinici),

- spričevala 1. in 2. letnika – original,

- spričevala 3. in 4. letnika – original + prevod sodnega tolmača v slovenski ali angleški jezik (prevoda ni treba prilagati za listine v naslednjih jezikih: angleščina, hrvaščina ter bosanščina in srbščina, če je pisava listine v latinici,

- lastnoročno podpisan (kandidatov podpis) kronološkega opisa izobraževanja v tujini,

- potni list (stran z osebnimi podatki kandidata/-ke, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo).

 

Seznam zahtevanih dokazil se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se kandidati/-ke o podrobnejšem seznamu dokumentov oziroma informacijah v zvezi s postopkom predhodno pozanimajo pri pooblaščenih osebah:

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 235–52 –63, elektronska
pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , spletna stran: https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/priznavanje-
izobrazevanja.aspx  ; uradne ure: od ponedeljka do petka: od 9. do 11. ure in od 13. do 14. ure.

 

 

Vpis sprejetih kandidatov:

- v prvem prijavnem roku  bo potekal od 24. julija do najpozneje 17. avgusta 2023 (termin in način oddaje vpisne dokumentacije bo naveden v vabilu za vpis, ki ga boste prejeli po e-pošti). V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.

- v drugem prijavnem roku  bo potekal od 22. do 30. septembra 2023 (termin in način oddaje vpisne dokumentacije bo naveden v vabilu za vpis, ki ga boste prejeli po e-pošti). V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.

- v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo potekal do 30. septembra 2023 (termin in način oddaje vpisne dokumentacije bo naveden v vabilu za vpis, ki ga boste prejeli po e-pošti). V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.

 

Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

 

 

VPIS v VIŠJI LETNIK  (2./3. letnik) PO MERILIH ZA PREHODE oz. POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE

 

Kdaj se lahko prijavim (prijavni rok)?

Prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 15. septembra 2023.

 

Kako se lahko prijavim (način prijave)?

Prijavo za vpis kandidat/-ka odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/ :

- bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico),

- bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali

- uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

 

Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.


V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2023/2024 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6. točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko prek portala eVŠ.


Kot pravočasna se upošteva prijava,

ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka določenega z razpisom (za prijavni rok za vpis v višji letnik velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave in dokazil v eVŠ 15. 9. 2023).

 

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

 

Obravnava prijave na fakulteti

Prijave za vpis v višji letnik obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za energetiko:

- ob upoštevanju meril za prehode ali

- v skladu s postopki Fakultete za hitrejše napredovanje za take kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v nižji, isti ali višji letnik.

 

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi Fakulteta v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Za več informacij kontaktirajte Referat za študentske zadeve na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Obvezne priloge/dokazila

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Kandidati/-ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila* se priložijo elektronsko preko portala eVŠ. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo .

 

Kandidati/-ke, ki morajo poslati priloge k prijavi, jih priložijo elektronsko preko portala eVŠ visokošolskim prijavno-informacijskim službam. Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat/-ka odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do roka, navedenega v razpisu za vpis (za rok za vpis v višji letnik/po merilih za prehode velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave 15. september 2023).

Kandidati/-ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča.

 

*Zahtevana dokazila so:

- dokazilo o zaključku srednješolskega izobraževanja;

- dokazilo o opravljenem študiju (potrdilo o diplomiranju / potrdilo o opravljenih izpitih).

 

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode bo potekal v času od 24. 9. do 30. 9. 2022.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

 

Navodila za oddajo zahtevanih prilog in odprava tehničnih in drugih težav v postopku oddajanja prilog

V primeru, da ima kandidat/-ka tehnične in druge težave z oddajanjem zahtevanih prilog na spletnem portalu eVŠ, naj to sporoči na prvi nivo pomoči prijaviteljem na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.   (upoštevati je treba, da bo prošnja za pomoč obravnavana v času uradnih ur), saj v nasprotnem primeru pritožbe zaradi tehničnih težav pri oddaji zahtevanih prilog ne bodo upoštevane. Vsak kandidat/-ka lahko pri eni prilogi odda največ tri (3) priponke, velikost posamezne priponke pa je največ 5 MB.

 

Podrobnejša navodila (pisna in video) za oddajo prilog na spletnem portalu eVŠ so dostopna na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-i.-stopnjo.

 

 

Več o e-prijavi, navodilih za prijavo in oddaji prilog

Visokošolski prijavno informacijski center UM

eVŠ portal

 

 

RAZPIS ZA VPIS

3. februarja 2023 je izšel Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2023/2024. S tem objavljamo tudi Razpis za vpis na Fakulteto za energetiko, skupaj z razpisnimi mesti in rokovnik vpisa v študijskem letu 2023:

Razpis Fakultete za energetiko za vpis s številom vpisnih mest

Skupni, uvodni del (skupne določbe za vpis)

Rokovnik prijavno- sprejemnega postopka v 2023/2024 za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Število razpisanih prostih vpisnih mest za vpis v 1. letnik za Slovence in tujce iz EU

Vpisna mesta za vpis v višji letnik

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva

Vpisna mesta za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice Evropske unije

Vpisna mesta za vzporedni študij

 

 

FAQ

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

MVI

VPIC UM

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike