ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

 

 

 

VPIS V 1. LETNIK

 

Prijavni roki

a) 1. prijavni rok: 15. februar do 18. marec 2022.

b) 2. prijavni rok: 19. do 23. avgust 2022.

c) Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 22. do 23. september 2022.

 

Kdo lahko odda prijavo v prvem prijavnem roku?

- Državljani/-ke Republike Slovenije in državljani/-ke držav članic Evropske unije ter Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva.
- Državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/-e ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti RS za davčne namene.
- Osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci/-ke za mednarodno zaščito- Kandidati/-ke, ki se niso prijavili/-e v prvem ali drugem prijavnem roku.

 

Po zaključku posameznega prijavnega roka spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.

 

Kandidati/-ke naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni/-e, da izpolnjujejo oziroma bodo izpolnjevali/-e pogoje za vpis v posamezni študijski program, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

 

Kandidati/-ke lahko v prvem in drugem prijavnem roku po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali/-e pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat/-ka uvrščen/-a v prvega, za katerega bo izpolnil/-a vse pogoje.

 

Kako se prijavim (način prijave)?

Prijavo za vpis kandidat/-ka odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/:

- s kvalificiranim digitalnim potrdilom,

- AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali

- uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS8, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.


Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o
uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.


V p
rijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2022/2023 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6. točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.


Kot pravočasna se upošteva prijava,

ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu (za prvi prijavni rok velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ 18. 3. 2022).

 

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ,
saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

 

Po zaključku posameznega prijavnega roka spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso
več mogoče.
 

 

Obvezne priloge/dokazila

V  prijavno-sprejemnih  postopkih  za  študijsko  leto 2022/2023  prijavitelji/-ce vsa  k  prijavi  zahtevana  dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6.točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Zaradi stanja v povezavi s COVID-19 kandidati/-ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo .


Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati/-ke priložijo elektronsko preko portala eVŠ.


Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat/-ka odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do
roka, navedenega v razpisu za vpis. Kandidati/-ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo
prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča.

 

V primeru, da ima kandidat/-ka tehnične in druge težave z oddajanjem zahtevanih prilog na spletnem portalu eVŠ, naj to sporoči na prvi nivo pomoči prijaviteljem na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (upoštevati je treba, da bo prošnja za pomoč obravnavana v času uradnih ur), saj v nasprotnem primeru pritožbe zaradi tehničnih težav pri oddaji zahtevanih prilog ne bodo upoštevane. Vsak kandidat/-ka lahko pri eni prilogi odda največ tri (3) priponke, velikost posamezne priponke pa je največ 5 MB. Podrobnejša navodila (pisna in video) za oddajo prilog na spletnem portalu eVŠ so dostopna na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-i.-stopnjo

 

Kandidate/-ke, ki izpolnjevanje vpisnih pogojev izkazujejo z opravljenim tujim srednješolskim izobraževanjem, obveščamo, da je njihovo dokazilo o zaključeni izobrazbi predmet priznavanja po Zakonu o
vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12). Elektronska prijava za vpis je v tem primeru tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Obrazec se odda v eVŠ na spletnem portalu: https://portal.evs.gov.si/prijava/

 

Kandidati/-ke, ki bodo oddali/-e nepopolno prijavo za vpis oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bodo individualno dodatno obveščeni/-e o zahtevi in roku za dopolnitev vloge pisno ali elektronsko preko portala eVŠ. Šteje se, da je dokument kandidatu/-ki vročen drugi delovni dan po dnevu objave dokumenta na portalu eVŠ oziroma peti delovni dan v primeru odpreme po pošti

 

Seznam zahtevanih dokazil, ki jih je treba priložiti prijavi za vpis in vlogi za priznavanje izobraževanja za
namen nadaljevanja izobraževanja, je naveden v prilogi
4 razpisa. Zahtevana dokazila se predložijo na portalu eVŠ najkasneje do roka za dopolnitev. Kasnejše dopolnitve in spremembe niso možne. Šteje se, da so dokumenti oddani pravočasno tudi, če so oddani priporočeno na pošti najkasneje na dan, ko se izteče rok za dopolnitev.

 

Vpis sprejetih kandidatov v prvem prijavem roku

Vpis v 1. letnik sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal začetku avgusta 2022 (termin in način oddaje vpisne dokumentacije bo naveden v vabilu za vpis). V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.

 

Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

VPIS v VIŠJI LETNIK  (2./3. letnik) PO MERILIH ZA PREHODE oz. POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE

 

Kdaj se lahko prijavim (prijavni rok)?

Prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 16. septembra 2022.

 

Kako se lahko prijavim (način prijave)?

Prijavo za vpis7 kandidat/-ka odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ
https://portal.evs.gov.si/prijava/
:

- s kvalificiranim digitalnim potrdilom,

- AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali

- uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.


Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o
uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.


V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2022/2023 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana
dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod
6. točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko preko
portala eVŠ.


Kot pravočasna se upošteva prijava,

ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu (za vpis v višji letnik velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ 16. september 2022).

 

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ,
saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

 

Obravnava prijave na fakulteti

Prijave za vpis v višji letnik obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za energetiko:

- ob upoštevanju meril za prehode ali

- v skladu s postopki Fakultete za hitrejše napredovanje za take kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v nižji, isti ali višji letnik.

 

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi Fakulteta v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Za več informacij kontaktirajte Referat za študentske zadeve na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Obvezne priloge/dokazila

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2022/2023 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila* vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.


Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat/-ka odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do
roka, navedenega v razpisu za vpis (za rok za vpis v višji letnik/po merilih za prehode velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave 16. september 2022).

 

Kandidati/-ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča.

 

V primeru, da ima kandidat/-ka tehnične in druge težave z oddajanjem zahtevanih prilog na spletnem portalu eVŠ, naj to sporoči na prvi nivo pomoči prijaviteljem na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (upoštevati je treba, da bo prošnja za pomoč obravnavana v času uradnih ur), saj v nasprotnem primeru pritožbe zaradi tehničnih težav pri oddaji zahtevanih prilog ne bodo upoštevane. Vsak kandidat/-ka lahko pri eni prilogi odda največ tri (3) priponke, velikost posamezne priponke pa je največ 5 MB. Podrobnejša navodila (pisna in video) za oddajo prilog na spletnem portalu eVŠ so dostopna na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-i.-stopnjo

 

*Zahtevana dokazila so:

- dokazilo o zaključku srednješolskega izobraževanja;

- dokazilo o opravljenem študiju (potrdilo o diplomiranju / potrdilo o opravljenih izpitih).

 

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode bo potekal v času od 24. 9. do 30. 9. 2022.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

Več o e-prijavi, navodilih za prijavo in oddaji prilog

- Visokošolski prijavno informacijski center UM
- MIZŠ

 

 

RAZPIS ZA VPIS

31. januarja 2022 je izšel Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2022/203. S tem objavljamo tudi Razpis za vpis na Fakulteto za energetiko, skupaj z razpisnimi mesti in rokovnik vpisa v študijskem letu 2022:

Razpis Fakultete za energetiko za vpis s številom vpisnih mest

Skupni, uvodni del (skupne določbe za vpis)

Rokovnik prijavno- sprejemnega postopka v 2022/2023 za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik za Slovence brez slovenskega državljanstva

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU

Vpisna mesta za vpis v višji letnik

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov

 

 

FAQ

- Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

- MIZŠ

- VPIS UM

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike