Orodje za dostopnost

Kaj je praktično uposabljanje?

Praktično usposabljanje (v nadaljevanju PU) je obvezna učna enota visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Energetika. Izvedba PU je predvidena v poletnem semestru 3. letnika, skladno z učnim načrtom učne enote. Opravljeno PU je pogoj za dokončanje študija.

 

PU je usmerjeno v aplikativno uporabo znanj, ki jih študent pridobi tekom študija, pridobivanje komunikacijskih spretnosti, dela v timu ipd. in lahko predstavlja osnovo za izdelavo zaključnega dela oziroma odpira možnosti za zaposlitev študenta po končanem študiju.

 

Za izvedbo PU v organizaciji se lahko študenti:

 • dogovorijo neposredno z gospodarsko ali negospodarsko družbo na področju energetike (v nadaljevanju organizacija) ali
 • se dogovorijo posredno s pomočjo Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FE UM).

Za izvedbo PU na FE UM skrbi nosilec učne enote PU (v nadaljevanju nosilec predmeta PU).

 


Priprava praktičnega usposabljanja

Vse informacije o izvajanju praktičnega usposabljanja študenti dobijo v Referatu za študentske zadeve FE UM v Krškem in Velenju. Vsi potrebni obrazci so dostopni na spletni strani FE UM (obrazci).

 

V organizaciji študentu določijo mentorja. Pred pričetkom izvedbe PU študent po elektronski pošti nosilcu predmeta PU na FE UM pošlje:

 • Program praktičnega usposabljanja, ki mora biti s področja energetike in ga pripravi študent skupaj z mentorjem v organizaciji;
 • podatke o mentorju, stopnjo in smer izobrazbe, kontaktno telefonsko številko ter e-naslov.

Študent lahko prične z opravljanjem PU v organizaciji šele takrat, ko prejme Pogodbo o opravljanju PU, podpisano s strani vseh deležnikov.Izvedba praktičnega usposabljanja

Delovni čas študenta za PU je enak delovnemu času, ki velja za vse druge člane kolektiva v organizaciji, kjer študent opravlja PU. Študent je dolžan upoštevati in spoštovati delovni red v organizaciji, navodila mentorja v organizaciji, skrbeti za osebno varnost in varnost sodelavcev pri delu in nosilca predmeta PU sproti obveščati o morebitnih težavah med opravljanjem PU.

 

PU študenta v organizaciji obsega:

 • spoznavanje organizacije,
 • seznanitev z energetskimi postroji, razume njihov namen in principe delovanja,
 • seznanitev s konkretnim problemom s področja energetike, ki ga bo reševal v času usposabljanja,
 • delo na konkretnem strokovnem problemu, predstavitvi obravnavanega problema v organizaciji ter pripravi optimalne rešitve problema,
 • konzultacije z mentorjem v organizaciji,
 • druga dela s širšega področja energetike.

Po opravljenem PU v organizaciji študent izdela Poročilo o praktičnem usposabljanju, ki ga pripravi v skladu z Navodili za izdelavo poročila o praktičnem usposabljanju.

 


Evidentiranje opravljenega praktičnega usposabljanja

Najmanj 14 dni pred razpisanim izpitnim rokom iz učne enote PU študent pošlje nosilcu predmeta PU po elektronski pošti naslednjo dokumentacijo:

 • Poročilo o praktičnem usposabljanju (Word oblika), ki ga je predhodno pregledal in potrdil mentor v organizaciji;
 • Potrdilo organizacije o izvedbi PU, ki mora biti potrjeno s podpisom in žigom odgovorne osebe v organizaciji;
 • izpolnjen Anketni vprašalnik za mentorje v organizaciji in
 • izpolnjen Anketni vprašalnik za študenta.

Na dan pisnega dela izpita študent obvezno prinese originalno dokumentacijo:

 • Potrdilo organizacije o izvedbi PU,
 • Anketni vprašalnik za mentorje v organizaciji,
 • Anketni vprašalnik za študenta.

Po vseh opravljenih obveznostih se študentu učna enota PU ustrezno zaključi v AIPS-u (opravljeno/neopravljeno).

 

 

Priznavanje praktičnega usposabljanja

Študent o nameri priznavanja praktičnega usposabljanja in uveljavljanja dosedanjih delovnih izkušenj po elektronski pošti obvesti nosilca predmeta PU na FE UM tako, da mu v pregled posreduje podpisano in požigosano potrdilo organizacije o trajanju zaposlitve in delovnih nalogah, ki jih opravlja.

 

Po nadaljnjih navodilih nosilca predmeta PU na FE UM študent pripravi in mu po elektronski pošti pošlje:

 • Poročilo o praktičnem usposabljanju, ki ga pripravi v skladu z Navodili za izdelavo poročila o praktičnem usposabljanju, objavljenimi na spletni strani FE UM;
 • Prošnjo za priznavanje PU za Komisijo za študijske zadeve FE UM (obrazec je dosegljiv na spletni strani ali v Referatu za študentske zadeve FE UM), skupaj s potrdilom o plačilu stroškov izdaje sklepa.

 

Za vsa vprašanja v zvezi s praktičnim usposabljanjem je nosilec predmeta PU dosegljiv tudi na 031 743 753.

Nosilec predmeta Praktično usposabljanje,
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike