1. in 2. stopnja (VS, UN, MAG)


Rok za prijavo teme zaključnega dela


V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega oz. magistrskega dela je študent bolonjskega študijskega programa dolžan prijaviti temo diplomskega/magistrskega dela najkasneje do pričetka obdobja, ki ga članica določi za opravljanje diplomskega/magistrskega dela oz. v zadnjem semestru študijskega programa. Na podlagi tega je Komisija za študijske zadeve FE UM na 18. redni seji sprejela sklep, da se študente bolonjskega študijskega programa 1. oz. 2. stopnje pozove, da prijavijo temo diplomskega/magistrskega dela najkasneje v zadnjem semestru študijskega programa. Študent izbere temo diplomskega/magistrskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji, v dogovoru s predvidenim mentorjem. V vsakem primeru mora pred prijavo izbrane teme o njej pridobiti tako soglasje predvidenega mentorja kot tudi morebitnega somentorja.


Rok za zagovor zaključnega dela v primeru vpisa na 2. oz. 3. stopnjo študija Energetike na FE UM

- vpis v študijsko leto 2017/2018

Za študente, ki bodo prijavo za vpis na študij 2. oz. 3. stopnje na FE UM skladno z razpisom za vpis oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisa besedila 18. 8. 2017), je rok za zaključek študija 5. 9. 2017.

Za študente, ki bodo prijavo za vpis na študij 2. oz. 3. stopnje na FE UM skladno z razpisom za vpis oddali v 2. prijavnem roku ( 13. do 15. 9. 2017) je rok za zaključek študija 19. 9. 2017.

Opomba


Od študijskega leta 2014/2015 je za študente - osebe brez statusa strošek zaključnega dela z zagovorom plačljiv (prispevek za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za redni in izredni študij - za osebe brez statusa) skladno z določili 22. in 35. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru. Prispevek je potrebno poravnati po veljavnem ceniku za tekoče študijsko leto v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu.

 

3. stopnja (DR)

 


Kriteriji in merila Fakultete za energetiko UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred promocijo:
Doktorand Fakultete za energetiko UM je lahko promoviran, ko ima v eni izmed revij s faktorjem vpliva JCR ali v reviji, ki je indeksirana v podatkovnih zbirkah SCI, objavljen vsaj en znanstveni članek, v katerem so vsebovana spoznanja iz njegove doktorske disertacije (Senat FE UM, 38. seja z dne 4. 7. 2012).

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike