1. in 2. stopnja (VS, UN, MAG)

 


Rok za prijavo teme zaključnega dela

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega oz. magistrskega dela je študent bolonjskega študijskega programa dolžan prijaviti temo diplomskega/magistrskega dela najkasneje do pričetka obdobja, ki ga članica določi za opravljanje diplomskega/magistrskega dela oz. v zadnjem semestru študijskega programa. Na podlagi tega je Komisija za študijske zadeve FE UM na 18. redni seji sprejela sklep, da se študente bolonjskega študijskega programa 1. oz. 2. stopnje pozove, da prijavijo temo diplomskega/magistrskega dela najkasneje v zadnjem semestru študijskega programa. Študent izbere temo diplomskega/magistrskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji, v dogovoru s predvidenim mentorjem. V vsakem primeru mora pred prijavo izbrane teme o njej pridobiti tako soglasje predvidenega mentorja kot tudi morebitnega somentorja.

 

 

Rok za posredovanje dokazil o zaključku študija na 1. oz. 2. stopnji za tiste kandidate, ki nameravajo nadaljevati študij na 2. oz. 3. stopnji

Študijsko leto 2019/2020

Za DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJ IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EU določita naslednja roka za posredovanje dokazila o zaključku študija na študijskih programih 1. in 2. stopnje za kandidate, ki nameravajo v študijskem letu 2019/2020 študij nadaljevati na 2. oz. 3. stopnji, kot sledi:

- za kandidate, ki bodo prijavo oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisnega besedila do 8. 9. 2019) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 12. 9. 2019;

- za kandidate, ki bodo prijavo oddali v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, v kolikor bodo ostala prosta vpisna mesta (23. 9. - 24. 9. 2019 do 12. ure), je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 24. 9. 2019 do 18. ure.

 

Za SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE se določita naslednja roka za posredovanje dokazila o zaključku študija na študijskih programih 1. in 2. stopnje za kandidate, ki nameravajo v študijskem letu 2019/2020 študij nadaljevati na 2. oz. 3. stopnji, kot sledi:

- za kandidate (tujce), ki bodo prijavo oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisnega besedila do 31. 5. 2019) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 5. 6. 2019;

- za kandidate (tujce), ki bodo prijavo oddali v 2. prijavnem roku, v kolikor bodo ostala prosta vpisna mesta (8. 7. do 8. 9. 2019) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 12. 9. 2019.

 


Strošek zaključnega dela z zagovorom

Od študijskega leta 2014/2015 je za študente - osebe brez statusa strošek zaključnega dela z zagovorom plačljiv (prispevek za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za redni in izredni študij - za osebe brez statusa) skladno z določili 22. in 35. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru. Prispevek je potrebno poravnati po veljavnem ceniku za tekoče študijsko leto v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu.

 

 

 

3. stopnja (DR)
 

 

Postopek prijave teme doktorske disertacije
Skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru s spremembami in dopolnitvami mora prijava teme doktorske disertacije vsebovati:
 

 

Pogoji za oddajo doktorske disertacije

Skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM (30. člen) mora doktorski študent mora najpozneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu UM potrjena njegova tema doktorske disertacije, v pristojnem referatu članice oddati izdelano doktorsko disertacijo skupaj s poročilom o preverjanju podobnosti z drugimi deli in podpisano izjavo mentorja (in somentorja) o ustreznosti doktorske disertacije in ustreznosti objav izsledkov iz doktorske disertacije. Doktorski študent odda doktorsko disertacijo v ustrezni obliki in predpisanem številu izvodov.

 

Kriteriji in merila Fakultete za energetiko UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti:

Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom. Za področje družboslovja in humanistike kot relevantne štejejo tudi objave, navedene v tretjem odstavku 9. člena tega Pravilnika.

Kot ustrezno šteje tudi potrdilo revije SCI, SSCI ali AHCI o sprejetju članka v objavo ali o uvrstitvi na seznam čakajočih člankov za objavo z dodeljenim DOI.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike