STATUS ŠTUDENTA

 

Študent je oseba, ki je vpisana na univerzo.

 

Status študenta pridobi, kdor se na podlagi javnega razpisa vpiše na univerzo in se skladno z določili zakona in tega statuta izobražuje po določenem dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu.

Študenti s posebnim statustom

 

Študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje, lahko na Univerzi v Mariboru pridobijo poseben status, in sicer v eni izmed naslednjih kategorij študentov s posebnim statusom:

 

- študenti vrhunski športniki,
- študenti priznani umetniki,
- dolgotrajno bolni študenti,
- študenti invalidi,
- študenti funkcionarji: prorektorji, prodekani in sekretar ŠSUM,
- drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje.

 

Pridobitev posebnega statusa se podrobneje ureja Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na UM in Pravilnikom o študijskem procesu invalidov UM. Vlogo za pridobitev posebnega statusa lahko vloži študent dodiplomskega in podiplomskega študija, v kateri navede kategorijo študenta s posebnim statusom, za katerega prosi. Študent vlogi priloži ustrezna dokazila, navedena v Pravilniku o študentih s posebnim statusom na UM, glede na to, za katero kategorijo posebnega statusa prosi. Vlogo študenta s posebnim statusom obravnava Komisija za študijske zadeve na FE.

 

Prijazen študij za študente invalide  Priporočila za prilagoditev študijskega procesa

 

 

Akcijski načrt za odpravljanje ovir pri študiju študentov invalidov

 

2016-17_AkcijskiNačrtOdpravljanjeOvir

2017-18_AkcijskiNačrtOdpravljanjeOvir

2018-19_AkcijskiNačrtOdpravljanjeOvir

 

 
PRENEHANJE STATUSA ŠTUDENTA

 

Z 31. 5. 2012 je začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF) in z njim Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (členi ZUJF: od 57. do 60. in od 216. do 220. člena ter končna določba ZUJF - 251. člen), s katerim se spreminja tudi status študenta ter s tem pravica do koriščenja absolventskega staža.

- Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je).

- Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, velja, da jim status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 dalje ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (absolventa ni).

 

 

OPRAVLJANJE OBVEZNOST ZA OSEBE BREZ STATUSA

 

V skladu z 2. členom Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM je Oseba brez statusa bivši študent, ki je prekinil študij v skladu z 214. členom Statuta UM in opravlja izpite ter druge študijske obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražuje ali oseba, ki opravlja posamezne obveznosti iz javnoveljavnega študijskega programa, vendar v le-tega ni vpisana*.

Navodila in prispevki za 2019 VPIS OSEBE BREZ STATUSA
Obr.: Opravljanje obveznosti za osebe brez statusa


*OPRAVLJANJE OBVEZNOSTI ZA DRUGE UDELEŽENCE

Na podlagi 1. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št.: A4/2009-41AG imajo možnost vključitve v izobraževanje pri posameznih učnih enotah tudi posamezniki, ki bodo opravljali študijske obveznosti kot drugi udeleženci. Skladno z Navodili za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence n 3/2011-41 AG lahko obveznosti in izpit pri učni enoti iz javno veljavnega akreditiranega študijskega programa kot drugi udeleženec opravlja kandidat, ki v študijski program še ni bil vpisan ali se je iz njega izpisal. Obveznosti in izpita na ta način ne more opravljati kandidat, ki je bil izpisan iz študijskega programa potem, ko je izkoristil vse pristope k izpitu.
Preberite več v: Navodila in prispevki za DRUGE udeležence

 


IZPIS S FAKULTETE

 

Za izpis s fakultete mora študent:
- v referat za študentske zadeve oddati izpolnjeno vlogo za izpis,
- v referat za študentske zadve skupaj z vlogo za izpis dostaviti potrdilo knjižnice o poravnanih obveznostih, ki ga pridobite tako, da posredujete prošnjo za informacijo o poravnanih obveznostih do knjižnice FE UM na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ter
- imeti poravnane vse finančne obveznosti do fakultete.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike