Orodje za dostopnost

STATUS ŠTUDENTA

Študent je oseba, ki je vpisana na univerzo.

 

Status študenta pridobi, kdor se na podlagi javnega razpisa vpiše na univerzo in se skladno z določili zakona in tega statuta izobražuje po določenem dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu.

 

 

PRENEHANJE STATUSA ŠTUDENTA

Z 31. 5. 2012 je začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF) in z njim Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (členi ZUJF: od 57. do 60. in od 216. do 220. člena ter končna določba ZUJF - 251. člen), s katerim se spreminja tudi status študenta ter s tem pravica do koriščenja absolventskega staža.

- Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je).

- Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, velja, da jim status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 dalje ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (absolventa ni).

 

 

PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik (v kolikor še ni zamenjal študijskega programa zaradi neizpolnjevanja obveznosti).

Ponavljanje letnika na prošnjo študenta odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli Komisija za študijske zadeve tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi:
•    hkratno izobraževanje po dveh ali več študijskih programih (vzporedni študij),
•    izobraževanje v tujini,
•    aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
•    materinstvo oz. očetovstvo,
•    bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
•    status študenta s posebnim statusom,
•    drugi dalj časa trajajoči razlogi (npr. izjemna aktivnost na športnem področju, izjemna aktivnost na kulturnem področju, izjemne socialne in družinske okoliščine ipd.).

Ponavljanje letnika se ne šteje kot redno napredovanje, kar pomeni, da se v primeru sprememb študijskega programa študentu lahko določijo dodatne/nove študijske obveznosti, ki v posameznem študijskem letu veljajo za prvič vpisane študente, s katerimi bodo ponavljavci nadaljevali študij.

 

 

PODALJŠANJE STATUSA

Študentu preneha status študenta v primerih, ki so določeni z visokošolsko zakonodajo, razen študentom tretje stopnje, ki jim preneha status študenta na študiju tretje stopnje, če ne dokončajo študijskega programa v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.

 

Študentom vzporednega študija, študentom s posebnim statusom in študentom, ki imajo druge upravičene razloge (bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze ali druge dalj časa trajajoče izjemne razmere, zaradi katerih posamezni študent daljše obdobje ni bil zmožen sodelovati v študijskem procesu), se lahko podaljša status študenta, in sicer za eno leto med študijem ali ob zaključku študija. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

 

O podaljšanju statusa študenta odloča pristojna komisija Senata članice univerze na podlagi prošnje študenta. Osebe, ki jim preneha status študenta, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo.

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI

Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil. Če je študent prekinil študij in se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program.

 

Za študenta ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, razen če je s splošnimi akti Univerze v Mariboru določeno drugače.

 

Posamezniki, ki jih je status študent prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti.

 

O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe študijskega programa in določitvi dodatnih obveznosti, odloča Komisija za študijske/znanstveno raziskovalne zadeve članice univerze na prošnjo študenta.

 

 

OPRAVLJANJE OBVEZNOST ZA OSEBE (študenta) BREZ STATUSA

V skladu z 2. členom Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM je Oseba brez statusa bivši študent, ki je prekinil študij v skladu z 214. členom Statuta UM in opravlja izpite ter druge študijske obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražuje ali oseba, ki opravlja posamezne obveznosti iz javnoveljavnega študijskega programa, vendar v le-tega ni vpisana*.

Navodila in prispevki za VPIS OSEBE (študenta) BREZ STATUSA

Obrazec: Opravljanje obveznosti za osebe brez statusa

 

 

*OPRAVLJANJE OBVEZNOSTI ZA DRUGE UDELEŽENCE

Na podlagi 1. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št.: A4/2009-41AG imajo možnost vključitve v izobraževanje pri posameznih učnih enotah tudi posamezniki, ki bodo opravljali študijske obveznosti kot drugi udeleženci. Skladno z Navodili za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence n 3/2011-41 AG lahko obveznosti in izpit pri učni enoti iz javno veljavnega akreditiranega študijskega programa kot drugi udeleženec opravlja kandidat, ki v študijski program še ni bil vpisan ali se je iz njega izpisal. Obveznosti in izpita na ta način ne more opravljati kandidat, ki je bil izpisan iz študijskega programa potem, ko je izkoristil vse pristope k izpitu.
Preberite več v: Navodila in prispevki za DRUGE UDELEŽENCE

 

 

IZPIS S FAKULTETE

Skladno s 70. členom ZViS status študentu preneha ob izpisu, razen v primerih, ko se študent izpiše in pred zaključkom študijskega leta vpiše v drug študijski program. To velja zgolj za tiste študente, ki se iz študijskih programov izpisujejo od 24. julija 2023, ko se pričenjajo vpisi v študijsko leto 2023/2024.

Za izpis s fakultete mora študent:
- v referat za študentske zadeve oddati Prošnjo za izpis, skupaj s
- potrdilom knjižnice o poravnanih obveznostih, ki ga študent pridobi tako, da posreduje prošnjo za informacijo o poravnanih obveznostih do knjižnice FE UM na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ter
- imeti poravnane vse finančne obveznosti do fakultete.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike