Orodje za dostopnost

Uspešnost študentov pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa se ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Preverjanje in ocenjevanje znanja je podlaga za pridobitev ocene in kreditnih točk pri posameznih učnih enotah študijskega programa in za napredovanje študentov ter njihovo usmerjanje v nadaljnji študij, hkrati pa jim daje povratno informacijo o ravni njihovega usvojenega znanja.

 

V študijskem letu so tri izpitna obdobja, in sicer: poletno, jesensko in zimsko, ki se za študijsko leto natančno določijo s študijskim koledarjem, ki ga sprejme Senat Univerze v Mariboru.

 

 

Izpitni roki

 

Izpitni roki so redni in izredni.

 

Pri učnih enotah, ki ne predvidevajo sprotnega opravljanja s študijskim programom predpisanih obveznosti, so redni izpitni roki določeni najmanj štirikrat letno, od katerih je vsaj eden razpisan v zimskem, vsaj eden v jesenskem izpitnem obdobju ter vsaj dva v poletnem izpitnem obdobju.

 

Pri učnih enotah, ki je sprotno preverjanje predvideno s študijskim programom, so določeni najmanj trije izpitni roki letno, vsaj eden v vsakem izpintem obdobju.

 

Izredni izpitni roki se za študente izrednega študija določijo po zaključku posameznih ciklusov predavanj ne glede na izpitna obdobja.


Izpitni roki so objavljeni tukaj.

 

 

Število pristopov

 

Število pristopov k izpitu je omejeno in je določeno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM š.:A4/2009-41AG:
Študent lahko posamezen izpit opravlja skupno največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

 

 

Komisijski izpit

 

Pred izpitno komisijo se opravljajo:
- izpiti na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote,
- izpiti z namenom zvišanja ocene ter
- vsak 4. in nadaljnji pristop k izpitu. 

 

Za prijavo kontaktirajte referat.

 

 

Ponovno opravljanje izpita z namenom zvišanja ocene

Študent ima pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti. Posamezni izpit se lahko popravlja enkrat, na zahtevo študenta ali nosilca tudi kot komisijski izpit. Če študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena.

 

Skladno z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM se ureja število brezplačnih opravljanj komisijskega izpita z namenom višanja ocene na način, da je število brezplačnih opravljanj komisijskega izpita odvisno od časa trajanja (števila letnikov) študijskega programa na posamezni stopnji študija tako, da za vsak letnik na posamezni stopnji študenti pridobijo pravico do dveh brezplačnih pristopov. Študenti lahko vse brezplačne pristope koristijo kadarkoli v času študija na posamezni stopnji.

Študentom, ki v študijskem letu 2021/22 pristopajo h komisijskemu izpitu z namenom višanja ocene,  se ti pristopi ne zaračunavajo.


Omejitev, vezana na število brezplačnih pristopov k izpitu z namenom višanja ocene, se za študente začne uporabljati v študijskem letu 2022/23, in sicer ne glede na to, ali je študent v preteklosti že pristopil k višanju ocene ali ne.


Opravljanje zadnjega izpita pred zaključkom študija

 

Po dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred diplomo oz. pred zaključkom študija enkrat opravljati izven razpisanih izpitnih rokov. V takem primeru študent v referatu pridobi ustrezno potrdilo o opravljanju zadnjega izpita ter odda prošnjo za prijavo na izpit z dogovorjenim datumom, na podlagi katere referat uredi prijavo na izpit. Če je študent pri opravljanju zadnjega izpita, dogovorjenega na ta način, neuspešen, se mora
za naslednji pristop prijaviti na razpisani izpitni rok. 

 

 

Izvedba pisnega preverjanja znanja (izpit, kolokvij) na daljavo s pomočjo programskega orodja MS Teams

 

V nadaljevanju najdete dopolnjena Navodila za študente za izvedbo pisnega preverjranja znanja (izpiti, kolokviji) na daljavo s pomočjo programskega orodja MS Teams.

 
Preberite več v: 
Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike