Uspešnost študentov pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa se ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Preverjanje in ocenjevanje znanja je podlaga za pridobitev ocene in kreditnih točk pri posameznih učnih enotah študijskega programa in za napredovanje študentov ter njihovo usmerjanje v nadaljnji študij, hkrati pa jim daje povratno informacijo o ravni njihovega usvojenega znanja.

 

V študijskem letu so tri izpitna obdobja, in sicer: poletno, jesensko in zimsko, ki se za študijsko leto natančno določijo s študijskim koledarjem, ki ga sprejme Senat Univerze v Mariboru.

 

Izpitni roki

 

Izpitni roki so redni in izredni.

 

Pri učnih enotah, ki ne predvidevajo sprotnega opravljanja s študijskim programom predpisanih obveznosti, so redni izpitni roki določeni najmanj štirikrat letno, od katerih je vsaj eden razpisan v zimskem, vsaj eden v jesenskem izpitnem obdobju ter vsaj dva v poletnem izpitnem obdobju.

 

Pri učnih enotah, ki je sprotno preverjanje predvideno s študijskim programom, so določeni najmanj trije izpitni roki letno, vsaj eden v vsakem izpintem obdobju.

 

Izredni izpitni roki se za študente izrednega študija določijo po zaključku posameznih ciklusov predavanj ne glede na izpitna obdobja.


Izpitni roki so objavljeni tukaj.

 

Število pristopov

 

Število pristopov k izpitu je omejeno in je določeno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM š.:A4/2009-41AG in s Spremembami in dopolnitvami Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM z dne 31. 1. 2012:

 

- za študente dodiplomskega ali podiplomskega študija, ki so se prvič vpisali v študijskem letu 2012/2013 v 1. letnik ali po merilih za prehode (v višji letnik) velja:
Študent lahko posamezen izpit opravlja skupno največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

 

Komisijski izpit

Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja 4. in vsak naslednji izpit (za prijavo kontaktirajte referat)

 

 

- za vse ostale vpisane študente velja:

Študent lahko posamezni izpit opravlja skupno največ osemkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

 

Komisijski izpit

Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene, na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja 6. in vsak naslednji izpit.

 


Za kandidate, ki niso ali ne bodo redno napredovali (za ponovno vpisane študente in za kandidate brez statusa študenta) spremembe začnejo veljati ob vpisu v višji letnik, vendar samo v primeru, če jih v študijskem letu, v katerem se vpišejo v višji letnik, dohiti generacija, ki je bila v študijskem letu 2012/2013 prvič vpisana v prvi letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija in s katero so se spremembe začele postopno uvajati.


Za študente, za katere bodo zaradi ponavljanja ali prekinitve študija spremembe začele veljati v višjih letnikih in bodo takrat imeli neopravljene obveznosti nižjih letnikov, za te obveznosti nižjih letnikov do zaključka njihovega študija velja, da bodo lahko pri le-teh še naprej opravljali izpit pri posamezni učni enoti skladno s starimi določili, tj. skupno največ osemkrat in obvezno šesto in nadaljnja opravljanja izpita pred izpitno komisijo, kot je to veljalo pred spremembo pravilnika (za prijavo kontaktirajte referat).  

 

Prijava na izpit 

Odjava od izpita

  

Preberite več v: 
Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike