Priznavanje obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o ECTS kreditnem sistemu na UM in Pravilniku o priznavanju znanj in spretnosti v študijski programih Univerze v Mariboru.

 

 

Kandidat/študent v referat za študentske zadeve odda popolno ustrezno VLOGO ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI NA FAKULTETI ZA ENERGETIKO UNIVERZE V MARIBORU za posamezno učno enoto študijskega programa, na katerega je vpisan na FE UM:

 

1. Popolna VLOGA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI NA FAKULTETI ZA ENERGETIKO UNIVERZI V MARIBORU pridobljenih v formalnih izobraževalnih programih mora vsebovati:

  • original ali overjena fotokopija spričevala oz. diplome,
  • original potrdilo ali overjena fotokopija potrdila o opravljeni študijski obveznosti (izpitu) s pridobljeno oceno in številom kreditnih točk,
  • original ali overjena fotokopija učnega načrta, na podlagi katerega je kandidat pridobil znanje s podatki o neposrednih kontaktnih urah in ECTS,
  • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa o priznavanju učnih enot v višini določeni skladno s tarifnim delom cenika UM za tekoče študijsko leto.

 

2. Popolna VLOGA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI NA FAKULTETI ZA ENERGETIKO UNIVERZE V MARIBORU pridobljenih v neformalnih oblikah izobraževanja mora vsebovati:

  • dokazilo o dobi pridobivanja ustreznih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice ali potrdilo/dokazilo s strani delodajalca ali potrdilo študentskega servisa ipd.),
  • natančen seznam in opis del in nalog oz. portfolio, s katerimi dokazujete ustrezne delovne izkušnje in je podpisan s strani odgovorne osebe v podjetju,
  • portfolio, v katerem kandidati pripravijo svojo biografijo s podatki o izobrazbi, zaposlitvah ter drugih izkušnjah in znanjih, ki so jih pridobili,
  • dokazila kot so izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela, izumi, patenti, dodeljene nagrade in priznanja,
  • potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju (šoli, tečaju, seminarju, delavnici),
  • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa o priznavanju učnih enot v višini določeni skladno s tarifnim delom cenika UM za tekoče študijsko leto.

 

Popolne vloge za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih v formalnih izobraževalnih programih / v neformalnih oblikah izobraževanja referat za študijske zadeve glede na vsebino posreduje nosilcem učnih enot, na katere se vloge nanašajo.

 

Nosilec učne enote na osnovi vloge in priložene dokumentacije odloči ali znanja po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo oziroma v celoti ne ustrezajo kompetencam, ki temeljijo na izobraževalnih ciljih študijskega programa, na katerega je študent vpisan in izpit prizna v celoti / v celoti ne prizna / prizna delno in vpiše priznano število ECTS, v priloženi tabeli pa vpiše dodatne obveznosti, ki jih mora kandidat/študent še opraviti.

 

Kandidatu/študentu se zaračuna stroške priznavanja znanj in spretnosti v višini stroška izdaje sklepa o priznavanju učnih enot po veljavnem ceniku za posamezno študijsko leto

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike